Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 1639
Điểm GP 127
Điểm SP 1560

Người theo dõi (105)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian