Những câu hỏi liên quan
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Cao Minh Tâm
14 tháng 9 2019 lúc 6:51

c. Ta có f(x) + g(x)

=(x3 - 2x2 + 2x - 5) + (-x3 + 3x2 - 2x + 4) = x2 - 1

Ta có x2 - 1 = 0 ⇒ x2 = 1 ⇒ x = 1,x = -1

Vậy nghiệm của đa thức h(x) là x = ±1 (1 điểm)

Bình luận (0)
THANH HUYỀN
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 6 2023 lúc 0:28

a: f(x)=x^3-2x^2+2x-5

g(x)=-x^3+3x^2-2x+4

b: Sửa đề: h(x)=f(x)+g(x)

h(x)=x^3-2x^2+2x-5-x^3+3x^2-2x+4=x^2-1

c: h(x)=0

=>x^2-1=0

=>x=1 hoặc x=-1

Bình luận (0)
Nguyễn Như Khuê
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 tháng 4 2023 lúc 15:31

a: x^3-2x-4=0

=>x^3-2x^2+2x^2-4x+2x-4=0

=>(x-2)(x^2+2x+2)=0

=>x-2=0

=>x=2

b: 2x^3-12x^2+17x-2=0

=>2x^3-4x^2-8x^2+16x+x-2=0

=>(x-2)(2x^2-4x+1)=0

=>x=2; \(x=\dfrac{4\pm\sqrt{14}}{2}\)

Bình luận (0)
Dương Loan 7C Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
17 tháng 4 2022 lúc 14:18

\(f\left(x\right)=x^3-x+7\)

\(g\left(x\right)=-x^3+8x-14\)

\(\Rightarrow f\left(x\right)+g\left(x\right)=7x-7\)

Nghiệm của đa thức \(f\left(x\right)+g\left(x\right)=0\Rightarrow7x-7=0\)

\(\Rightarrow x=1\)

Bình luận (0)
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Cao Minh Tâm
18 tháng 7 2018 lúc 2:44

Bình luận (0)
Lục Kim
Xem chi tiết
Trên con đường thành côn...
14 tháng 8 2021 lúc 19:33

undefined

Bình luận (1)
Ha Pham
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
17 tháng 4 2022 lúc 12:11

a.

\(P-\left(5x^4-xyz\right)=xy+2x^4-6xyz+654\)

\(\Rightarrow P=5x^4-xyz+xy+2x^4-6xyz+654\)

\(\Rightarrow P=7x^4-7xyz+xy+654\)

b.

\(x^2-2x=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=2\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
TN NM BloveJ
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 6 2023 lúc 21:49

a: f(0)=0+0-0+3=3

=>x=0 ko là nghiệm của f(x)

g(0)=0+0+0+1=1

=>x=0 ko là nghiệm của g(x)

b: f(x)+g(x)

=x^3+4x^2-5x+3+x^3+3x^2-2x+1

=2x^3+7x^2-7x+4

c: f(x)-g(x)

=x^3+4x^2-5x+3-x^3-3x^2+2x-1

=x^2-3x+2

Bình luận (0)
vlkt
Xem chi tiết
TV Cuber
12 tháng 4 2022 lúc 16:59

\(f\left(-2\right)=0\)

\(=>2.\left(-2\right)+b=0\)

\(=>-4+b=0 =>b=4\)

Bình luận (4)
Aybrer Estafania
Xem chi tiết
Nguyễn An Ninh
6 tháng 5 2023 lúc 8:22

a) Ta có f(7) = a7 + b và f(2) + f(3) = (a2+ b) + (a3 + b) = 5a + 2b. Vậy để f(7) = f(2) + f(3), ta cần giải phương trình:
a7 + b = 5a + 2b
Simplifying, ta được: 2a = b.
Vậy điều kiện của a và b để f(7) = f(2) + f(3) là b = 2a.
b) Để tìm nghiệm của P(x), ta cần giải phương trình (x-2)(2x+5) = 0:
(x-2)(2x+5)= 0
→ X-2 = 0 hoặc 2x+5 = 0
→ x = 2 hoặc x = -5/2
Vậy nghiệm của P(x) là x = 2 hoặc x =-5/2.
c) Ta biết rằng đa thức P(x) có 1 nghiệm là -2, vậy ta có thể viết P(x)

dưới dạng:
P(x) = (x+2)(x^3 - 2x^2 + ax - 2)
Từ đó suy ra:
P(-2) = (-2+2)(8 - 4a - 2) = 0
⇔-8a= 16
⇔a = -2
Vậy hệ số a của P(x) là -2.

Bình luận (0)
Aybrer Estafania
7 tháng 5 2023 lúc 18:57

tại sao a7 + b = 5a + 2b lại bằng  2a = b vậy ạ

 

Bình luận (0)