Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 831
Điểm GP 139
Điểm SP 215

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (1)