Tuệ Lâm Đỗ
5 phút trước

2 năm 5 tháng +13 năm 6 tháng  = 15 năm 11 tháng

15 ngày 6 giờ - 5 giờ 45 phút = 15 ngày 1 giờ 45 phút 

23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ = 20 ngày 4 giờ

Bình luận (0)
Trần Minh
pansak9

Read and do the tasks that follow

     Hi! My name is Andrew. I'm twenty years old. I love music. My earliest memory of music is the songs my mother used to sing to me when I was about 3 or 4 years old. I used to have music lessons at school too. My mother wanted me to take up the piano, but I didn't like it at all because I loved to play the guitar. When I was 10 I bought my first record with some birthday money. I think it was the record by the Beatles.

     As I grew older, my musical taste changed. When I was a tennager, we used to go to clubs and pop concerts to see groups playing live, mostly rock and pop. At the time I didn't like classical music at all. Later, when I went to university, I really got into classical music and started going to concerts. I was particularly keen on opera.

     Nowadays, I listen to all sorts of music, but I'm not too keen on loud rock music. On the whole I prefer classical music and opera, but I still listen to pop music in my car and play the guitar sometimes. I haven't been to any concerts for ages, but I've always got a CD on at home. Music is an important part in my life.

a. Read and decide if each statement is True (T), False (F) or Not given (NG)

1. Andrew has loved classical music since he was young.             ..............

2. After going to university, his favourite type of music changed.            ..............

3. Andrew really enjoys opera.                                                           ...............

4. Andrew's father was a rock singer.                                                    ...............

5. Andrew listens to pop music when he travels by bus.                ................

6. There is always a CD on at Andrew's home.                                      ...............

Candy
6 phút trước

1. F 

2. T 

3. T 

4. NG 

5. NG 

6. T 

Bình luận (0)

1, tre già măng mọc

2, đói cho sạch rách cho thơm

3, thuận mua vừa bán

5, kính già yêu trẻ

6, trọng nghĩa khinh tài

7, nắng tốt dưa, mưa tốt lúa

8, chuồn chuồn bay thấp thì mưa

bay cao thì nắng bay vừa thì râm

9, núi cao bởi có đất bồi 

núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu

10, đang vương chủ bỗng ta thành hành khất 

chỉ vì nghe một lời hứa như chim (xuân diệu)

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
7 phút trước

Lành lành đùm lá rách

Gần mực thì đen

Có mới nới cũ

Bán anh em xa mua láng giềng gần

Thất bại là mẹ thành công

Lên voi xuống chó

Trước lạ sau quen

( Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. ) 

( Nước non lận đận một mình

Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay. )

Bình luận (0)