Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 937
Số lượng câu trả lời 1087
Điểm GP 0
Điểm SP 19

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (0)