Lê Michael
2 phút trước

Tổng vận tốc của `2` bạn đó :

`15 + 12 = 27` (km/giờ)

Thời gian  Tú và Khôi gặp nhau:

`54:27= 2(giờ)`

Vậy...

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
3 phút trước

`x` là :

`(12+4)/2=8`

`y`là :

`8-4=4`

Bình luận (0)
Lê Michael
3 phút trước

Số `x` cần tìm :

`(12 + 4)/2 = 8`

Số `y` cần tìm :

`12-8=4`

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
2 phút trước

Ta cóL

`(x + y) + (x - y) = 12 + 4`

`=> x + y + x - y = 12 + 4`

`=> 2x = 16`

`=> x = 16 : 2`

`=> x = 8`

`=> 8 + y = 12`

`=> y = 12 - 8`

`=> y = 4`

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
11 phút trước

Tổng số phần bằng nhau: `3 + 1 = 4 (phần)`

Số a là: `20 : 4 xx 3 = 15`

Số b là: `20 - 15 = 5`

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
10 phút trước

Số `a` là :

`(20xx3)/(3+1)=15`

Số `b`là :

`20-15=5`

Bình luận (0)
Khinh Yên
20 phút trước

 

BASE FORM PAST SIMPLEPARTICIPLE
gowentgone
see saw seen
meet met met
eat ate eaten
drink drankdrunk
have had had
buy bought bought
dodid done 
makemade made 
swimswam  swum
cutcut cut 

 

Bình luận (0)

1. saw, seen
2. met, met
3. ate, eaten
4. drank, drunk
5. had, had
6. bought, bought
7. did, done
8. made, made
9. (swin là j?)
10. cut, cut

Bình luận (0)

\(n_{MgO}=\dfrac{1,6}{40}=0,04\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=0,2.4=0,8\left(mol\right)\)

PTHH: \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,04}{1}< \dfrac{0,8}{2}\) => MgO hết, HCl dư

PTHH: \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\)

             0,04--->0,08-----.0,04

\(\left\{{}\begin{matrix}C_{M\left(MgCl_2\right)}=\dfrac{0,04}{0,2}=0,2M\\C_{M\left(HCl.dư\right)}=\dfrac{0,8-0,08}{0,2}=3,6M\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Minh
17 phút trước

\(n_{MgO}=\dfrac{1,6}{40}=0,04\left(mol\right)\\ n_{HCl}=0,2.4=0,8\left(mol\right)\\ pthh:MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\) 
\(LTL:\dfrac{0,04}{1}< \dfrac{0,8}{2}\) 
-> HCl dư 
\(n_{HCl\left(p\text{ư}\right)}=2n_{MgO}=0,08\left(mol\right)\\ n_{MgCl_2}=n_{MgO}=0,04\left(mol\right)\\ C_{M\left(HCl\left(d\right)\right)}=\dfrac{0,8-0,04}{0,2}=3,8M\\ C_{M\left(MgCl_2\right)}=\dfrac{0,04}{0,2}=0,2M\)

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
28 phút trước

Số gà trống:

`(135xx2)/(2+3)=54(con)`

Số gà mái :

`135-54=81(con)`

Bình luận (0)
Sunshine
27 phút trước

Số gà trống:

`135 : (2+3) xx 2 = 54` con

Số gà mái

`135 - 54 = 81` con

Bình luận (0)
Lê Michael
24 phút trước

Tổng số phần bằng nhau:

`2+3=5(phần)

Số gà trống có :

`135:5xx32=54 (con)`

Số gà mái có :

`135-54=81(con)`

Bình luận (0)
Lê Michael
17 phút trước

` 4/5 - 1/2 + 1/3`

` = 24/30 - 15/30 + 10/30`

`=(24-15+10)/30`

`=19/30`

______________________

`2/7 : 2/3 - 1/7 x3/4`

`= 2/7 xx 3/2 - 1/7 xx 3/4`

`=3/7 - 3/28`

`= 12/28 - 3/28`

`= 9/28`

______________________________

Tổng số toa :

`3 + 4 = 7 (toa)`

Tổng số chỗ ngồi :

`56+42=98(chỗ-ngồi)`

Trung bình mỗi toa :

`98:7=14(chỗ-ngồi)`

_____________________________
`[ 35182 - 421 x 30 ] : 2`

`= [35182 - 12630] : 2`

`=22552 : 2`

`=11276`

__________________________

`3429 : 27 + 250 : 50 xx 14`

`=127 + 5 xx 14`

`= 127 + 70`

`=197`

____________________________

`1963 + 2039 + 1961 + 1037`

`=(1963 +1037) + (2039 + 1961)`

`=3000 + 4000`

`=7000`

______________________________

`27 xx 45 + 55 xx27`

`=27xx(45+55)`

`=27xx100`

`=2700`

_________________________

`2589 xx 79 - 2589 xx 69`

` = 2589 xx ( 79 - 69)`

`= 2589 xx 10`

`= 25890`

_____________________________

`#H.J`

Bình luận (3)