Ẩn danh

lấy 600g gucozơ(C6H12O6) lên men rượu để điều chế ra 350g rượu etylic(C2H5OH). Tính hiệu suất của phản ứng Giúp em với ạ

Lê Ng Hải Anh
5 tháng 5 lúc 23:52

\(C_6H_{12}O_6\underrightarrow{^{t^o,xt}}2C_2H_5OH+2CO_2\)

Ta có: \(n_{C_6H_{12}O_6}=\dfrac{600}{180}=\dfrac{10}{3}\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{C_2H_5OH\left(LT\right)}=2n_{C_6H_{12}O_6}=\dfrac{20}{3}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{C_2H_5OH\left(LT\right)}=\dfrac{20}{3}.46=\dfrac{920}{3}\left(g\right)< m_{C_2H_5OH\left(TT\right)}\) → vô lý

Bạn xem lại đề nhé.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
DanPThinh
Xem chi tiết
DanPThinh
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Thành Danh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
meocon
Xem chi tiết
Trần Minh Thư
Xem chi tiết