Cao Văn Hải
Khinh Yên
Vài giây trước

What is autumn like in your country?

Bình luận (0)
Lazyboy
Vài giây trước

What is your country like in autumn 

Bình luận (0)

Em muốn viết PTHH minh họa hả?

2Al + 6 HCl -> 2 AlCl3 + 3H2

Mg +2 HCl -> MgCl2 + H2

Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2

Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2

2Al +3 H2SO4 -> Al2(SO4)3+ 3 H2

Bình luận (0)
Lazyboy
9 phút trước

4 C

5 A

6 B

7 A

8 D

Bình luận (0)
Khinh Yên
9 phút trước

c a b a d

Bình luận (0)
Lazyboy
9 phút trước

1 D

2 B

3 B

4 C

5 A

6 B

7 A

8 D

9 C

10 A

11 A

12 D

13 A

14 B

15 A

16 D

17 A

18 C

19 A

20 D

Bình luận (0)
Lazyboy
14 phút trước

1 isn't it

2 do they

3 don't they

4 don't they

5 can't we

6 aren't they

7 isn't it

8 is it

9 isn't it

10 doesn't it

Bình luận (1)
Khinh Yên
10 phút trước

isn't it

do they

don't they

don't they

can't we

are they

isn't it

is it

isn't it

doesn't it

Bình luận (0)
Lê Diễm
6 phút trước
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN