Lazyboy
5 phút trước

1 had

2 washes

3 needs

4 don't go

5 makes

6 is

Bình luận (4)
Khinh Yên
5 phút trước

 

Supply the correct form and tense the verbs in the brackets.
1. I (have)___had_ a little trouble with my car last week.
2. If he (wash) ____washes___ my car I'll give him $10.
3. If she (need) ___needs______a radio she can borrow mine.
4. If you (not go) ____don't go_____away I'll send for the police.
5. I'll be very angry if he (make) __makes_______any more mistakes.
6. If he (be) ____is___ late we'll go without him.

 

Bình luận (1)
Dương Hải
2 phút trước

`2.|x-3,5|=1/2`

`->|x-3,5|=0,5:2`

`->|x-3,5|=0,25`

`->` \(\left[\begin{array}{} x-3,5=0,25\\ x-3,5=-0,25 \end{array} \right.\)

`->` \(\left[\begin{array}{} x=3,75\\ x=3,25\end{array} \right.\)

Bình luận (0)
Cao The Anh
Vài giây trước

x1=3.75

x2=3.25

Bình luận (0)
hnamyuh
7 phút trước

Trong hỗn hợp khí, Gọi $n_{CO} = a(mol) ; n_{CO_2} = b(mol)$

Ta có :

$a + b = \dfrac{1,344}{22,4} = 0,06(mol)$
$28a + 44b = (a + b)9.4$

Suy ra a = b = 0,03

$CO + O_{oxit} \to CO_2$
$n_O = n_{CO_2} = 0,03(mol)$
$\Rightarrow n_{Fe} = \dfrac{1,6 - 0,03.16}{56} = 0,02(mol)$
$n_{Fe} :  n_O = 0,02 : 0,03 = 2 : 3$

Vậy oxit là $Fe_2O_3$

Bình luận (0)
Khánh Đan
4 phút trước

Khí thu được gồm CO dư và CO2.

PT: \(Fe_xO_y+yCO\underrightarrow{t^o}xFe+yCO_2\)

Ta có: \(n_{CO\left(banđau\right)}=\dfrac{1,344}{22,4}=0,06\left(mol\right)\)

Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO\left(dư\right)}=a\left(mol\right)\\n_{CO_2}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ a + b = 0,06 (1)

Mà: Tỉ khối hhk so với He bằng 9

⇒ 28a + 44b = 9.4.0,06 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,03\left(mol\right)\\b=0,03\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ nCO (pư) = 0,03 (mol)

Theo PT: \(n_{Fe_xO_y}=\dfrac{1}{y}n_{CO}=\dfrac{0,03}{y}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow M_{Fe_xO_y}=\dfrac{1,6}{\dfrac{0,03}{y}}=\dfrac{160}{3}y\left(g/mol\right)\)

\(\Rightarrow56x+16y=\dfrac{160}{3}y\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\)

Vậy: Oxit đó là Fe2O3.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Anh Minh
Dương Hải
6 phút trước

`Δ=1^2-4.1.(-7)=29>0`

`->\sqrt{Δ}=\sqrt{29}`

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt

`x_1=(-1+\sqrt{29})/2`

`x_2=(-1-\sqrt{29})/2`

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN