Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 64
Số lượng câu trả lời 61
Điểm GP 12
Điểm SP 39

Người theo dõi (3)

Pham Quoc Hung
phương vũ

Đang theo dõi (20)

Cô Mỹ Linh
Cô Tú Anh
Thái Dương
Mẫn Phan Trà My