L.Ai
L.Ai 2 phút trước

ý bạn là gì mình ko hiểuhum

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 2 phút trước

\(n_{CO_2} = 0,4\ mol ; n_{H_2O} = 0,7\ mol ; n_{N_2} = 3,1\ mol\)

BTNT với O : 

\(2n_{O_2} = 2n_{CO_2} + n_{H_2O}\\ \Rightarrow n_{O_2} = 0,75\ mol\)

\(\Rightarrow n_{không\ khí} = \dfrac{0,75}{20\%} = 3.75(mol) \\ n_{N_2(trong\ không\ khí)} = 3,75 - 0,75 = 3(mol)\)

BTNT với C,H và N : 

\(n_C = n_{CO_2} = 0,4\ mol\\ n_H = 2n_{H_2O} = 1,4\ mol\\ n_N = 2n_{N_2} - 2n_{N_2\ trong\ không\ khí}= 0,2\ mol\)

\(n_C : n_H : n_N = 0,4 : 1,4 : 0,2 = 2 :7 :1\)

Vậy CTHH của X : C2H7N

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 2 phút trước

\(n_{CO_2}=\dfrac{17.6}{44}=0.4\left(mol\right)\Rightarrow n_C=0.4\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{12.6}{18}=0.7\left(mol\right)\Rightarrow n_H=1.4\left(mol\right)\)

\(n_{N_2}=\dfrac{69.44}{22.4}=3.1\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 10 phút trước

\(n_{CO_2} = 0,1 ; n_{H_2O} = 0,1\)

\(M_X = \dfrac{1}{ \dfrac{0,373}{22,4}} = 60(đvC)\)

Bảo toàn khối lượng : 

\(m_{O_2} = 0,1.44 + 1,8 -3 = 3,2(gam)\\ \Rightarrow n_{O_2} = 0,1(mol)\)

Bảo toàn nguyên tố với C,H và O :

\(n_C = n_{CO_2} = 0,1\ mol\\ n_H = 2n_{H_2O} = 0,1.2 = 0,2\ mol\\ n_O = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} -2n_{O_2} = 0,1(mol)\\ n_X = \dfrac{3}{60} = 0,05(mol)\)

Ta có : 

Số nguyên tử Cacbon = \( \dfrac{0,1}{0,05} = 2\)

Số nguyên tử Hidro = \( \dfrac{0,2}{0,05} = 4\)

Số nguyên tử Oxi = \( \dfrac{0,1}{0,05} = 2\)

Vậy CTPT của X : C2H4O2

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 16 phút trước

Nobody gets ..preferential..treatment in this office.  (prefer)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN