Nhưn Ngốc Nghếch
23 phút trước

\(C\%NaCl=\dfrac{x}{x+80}\cdot100\%=10\%\)

\(\Leftrightarrow x=8.89\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
26 phút trước

Sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm :

- Giống nhau: Cả thủ tục và hàm đều là chương trình con, cấu trúc giống như một chương trình trừ dòng đầu tiên và kết thúc bằng END; (thay vì END.). Cả thủ tục và hàm có thể chứa các tham số (tham số giá trị và tham số biến), cùng tuân theo quy định về khai báo và sử dụng các loại tham số này.

- Khác nhau: Việc thực hiện hàm luôn trả về giá trị kết quả thuộc kiểu xác định và giá trị đó được gán cho tên hàm.

Lời gọi hàm có thể làm tham gia vào biểu thức khác như một toán hạng.

 
Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
25 phút trước

 Lợi ích khi sử dụng chương trình con:

+ Tránh được sự lập lại cùng một dãy lệnh. Khi cần dùng có thể gọi lại chương trình con đó.

+ Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình lớn và phức tạp.

+ Phục vụ quá trình trừu tượng hoá. Người lập trình có thể sử dụng kết quả của chương trình con mà ko cần quan tâm đến chương trình đó đã được cài đặt thế nào.

+ Mở rộng khả năng ngôn ngữ lập trình thành thư viện cho nhiều người dùng.

+ Thuận tiện cho phát triển và nâng cấp chương trình. 
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN