Bạn check lại đề xem có sai gì không ạ!

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
7 phút trước

 đơn vị lên bớt  :

        8x2 + 5 = 21 ( đơn vị )

Bình luận (1)
Ggggg
OH-YEAH^^
15 phút trước

Bn lm đc câu nào r

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
16 phút trước

số dư cần tìm là :

44 : 8= 5( dư 4)

Bình luận (0)

Ta có: 44 : x = 8

                  x = 44 : 8

                  x = 5 (dư 4)

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
17 phút trước

pải thêm vào số bị chia  số đơn vị là :

         7 x 3 - 4 = 17 ( đơn vị )

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
16 phút trước

Nếu phép chia đó chia hết thì cần tăng lên 3x7=21 để thương tăng 3 đơn vị

Nếu phép chia đó chia 7 dư 4 thì cần tăng lên 21-4=17 để thương tăng 3 đơn vị và phép tính chia hết

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
20 phút trước

Số dư lớn nhất khi chia cho 38 là

38-1=37

Số bị chia là

75x38+37=2887

Thương và số dư khi chia cho 45 là

2887:45=64(dư 7)

Bình luận (0)
kodo sinichi
16 phút trước

$#kodo sinichi$

_________________________________

số dư lớn nhât của `38` là `37`

số bị chia khi có số dư lớn nhất là :

     `75 xx 38 + 37 = 2887`

số dư ủa phép chia khi chia cho `45` là :

       `2887 : 45 =64 ( dư 7)`

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
16 phút trước

Vì số chia là `38` và đc số dư lớn nhất nên số dư đó là `37`

Gọi số tự nhiên đó là `x` , ta có :

`x:38=75(dư7)`

`x=38xx75+7`

`x=2853`

`=>` STN đó là `2853`

Lấy `2853:45=63(dư18)`

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
23 phút trước

\(=-\left(4\right)=-4\)

\(=-\left(324\right)=-324\)

\(=-25600\)

Bình luận (4)
Lê Michael
23 phút trước

`-(-2)^2 = -2^2 = -2.2 = -4`

`-(-18)^2 = -18^2 = -18.18=-324`

`-(160)^2 =- 160^2 =-160.160=-25600`

Bình luận (0)

-(-2)2 = -4

-(-18)2 = - 324

-(160)2 =-  25600

Bình luận (0)