Những câu hỏi liên quan
thương ngọc
Xem chi tiết
hưng phúc
8 tháng 10 2021 lúc 18:37

2021 - x + 2021(x - 2020x) = 0

<=> 2021 - x + 2021 - 4082420 = 0

<=> -x - 4082420 = 0

<=> x = -4082420

Bình luận (1)
Hoài Phương Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 12 2021 lúc 13:49

a: \(\Leftrightarrow x-3=7\)

hay x=10

Bình luận (0)
Hoang Phương Nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Minh
24 tháng 10 2021 lúc 16:51

\(a,Sửa:2021x-1+2022x\left(1-2021x\right)=0\\ \Leftrightarrow\left(2021x-1\right)\left(1-2022x\right)=0\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{2021}\\x=\dfrac{1}{2022}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Cô Gái Mùa Đông
Xem chi tiết
Xyz OLM
7 tháng 3 2021 lúc 9:03

Ta có x = 2020

=> x + 1 = 2021

A = x2021 - 2021x2020 + .... + 2021x - 2021

= x2021 - (x + 1)x2020 + .... + (x + 1)x - (x + 1)

= x2021 - x2021 - x2020 + .... + x2 + x - x + 1

= 1

Vậy A = 1

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Huy Tú
7 tháng 3 2021 lúc 12:15

Ta có : \(x=2020\Rightarrow x+1=2021\)

\(A=x^{2021}-\left(x+1\right)x^{2020}+\left(x+1\right)x^{2019}-\left(x+1\right)x^{2018}+...-\left(x+1\right)x^2+\left(x+1\right)x-2021\)

= x2021 - x2021 - x2020  + x2020 + x2019 - x2019 - x2018 + ... - x3 - x2 + x+ x - 2021 = x - 2021 

mà x = 2020 hay 2020 - 2021 = -1 

Vậy với x = 2020 thì A = -1

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
phạm gia khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đăng
7 tháng 10 2020 lúc 21:20

Ta có: \(\left|x+\frac{1}{2021}\right|\ge0\) ; \(\left|x+\frac{2}{2021}\right|\ge0\) ; ... ; \(\left|x+\frac{2020}{2021}\right|\ge0\) \(\left(\forall x\right)\)

\(\Rightarrow\left|x+\frac{1}{2021}\right|+\left|x+\frac{2}{2021}\right|+...+\left|x+\frac{2020}{2021}\right|\ge0\left(\forall x\right)\)

\(\Rightarrow2021x\ge0\Rightarrow x\ge0\)

Từ đó ta được: \(x+\frac{1}{2021}+x+\frac{2}{2021}+...+x+\frac{2020}{2021}=2021x\)

\(\Leftrightarrow2020x+\frac{1+2+...+2020}{2021}=2021x\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{\left(2020+1\right)\left[\left(2020-1\right)\div1+1\right]}{2021}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{2021\cdot2020}{2021}=2020\)

Vậy x = 2020

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ngô Chi Lan
11 tháng 3 2021 lúc 13:35

\(\left|\frac{x+1}{2021}\right|+\left|\frac{x+2}{2021}\right|+...+\left|\frac{x+2020}{2021}\right|=2021x\)

Ta có:\(\left|\frac{x+1}{2021}\right|\ge0;\left|\frac{x+2}{2021}\right|\ge0;....;\left|\frac{x+2020}{2021}\right|\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow\left|\frac{x+1}{2021}\right|+\left|\frac{x+2}{2021}\right|+...+\left|\frac{x+2020}{2021}\right|\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow2021x\ge0\Rightarrow x\ge0\)

\(\Rightarrow\frac{x+1}{2021}+\frac{x+2}{2021}+...+\frac{x+2020}{2021}=2021x\)

\(\Rightarrow x+\frac{1}{2021}+x+\frac{2}{2021}+...+x+\frac{2020}{2021}=2021x\)

\(\Rightarrow2020x+\frac{1+2+...+2020}{2021}=2021x\)

\(\Rightarrow x=2020\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
vương bảo ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 tháng 4 2022 lúc 20:55

x=2020 nên x+1=2021

\(P\left(x\right)=x^{2021}-x^{2020}\left(x+1\right)+x^{2019}\left(x+1\right)-....+x\left(x+1\right)-2020\)

\(=x^{2021}-x^{2021}-x^{2020}+x^{2020}-...+x^2+x-2020\)

=x-2020=0

Bình luận (0)
TFBoys _ Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Sắc màu
29 tháng 8 2018 lúc 9:22

Thay 2021 = x + 1 vào A

A = x6 - ( x + 1 ) .x5 + ( x + 1 ). x4  -  ( x + 1 ). x3 + ( x + 1 ) .x2 - ( x + 1 ) .x + ( x + 1 )

   = x6 - x6 - x5 + x5 + x4 - x4 - x3 + x3 + x2 - x2 - x + x + 1

  = 1

Vậy A = 1

Bình luận (0)
Cíuuuuuuuuuu
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 9 2021 lúc 13:22

a: \(A=\left(2x-5\right)^2-4x\left(x-5\right)\)

\(=4x^2-20x+25-4x^2+20x\)

=25

b: \(B=\left(4-3x\right)\left(4+3x\right)+\left(3x+1\right)^2\)

\(=16-9x^2+9x^2+6x+1\)

=6x+17

c: \(C=\left(x+1\right)^3-x\left(x^2+3x+3\right)\)

\(=x^3+3x^2+3x+1-x^3-3x^2-3x\)

=1

d: \(D=\left(2021x-2020\right)^2-2\left(2021x-2020\right)\left(2020x-2021\right)+\left(2020x-2021\right)^2\)

\(=\left(2021x-2020-2020x+2021\right)^2\)

\(=\left(x+1\right)^2\)

\(=x^2+2x+1\)

Bình luận (0)