Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 7262
Điểm GP 84
Điểm SP 327

Người theo dõi (12)

9323
Mr 9323

Đang theo dõi (0)