Hỏi bài Online

đường đèo qua núi là ví dụ của máy cơ đơn giản nào

0 câu trả lời

đường đèo qua núi là ví dụ của máy cơ đơn giản nào

1 câu trả lời

đường đèo qua núi là ví dụ của máy cơ đơn giản nào

0 câu trả lời

đường đèo qua núi là ví dụ của máy cơ đơn giản nào

0 câu trả lời

đường đèo qua núi là ví dụ của máy cơ đơn giản nào

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: