Nguyễn Hoàng Minh
1 phút trước

\(a,\left\{{}\begin{matrix}c\perp a\\c\perp b\end{matrix}\right.\Rightarrow a//b\\ b,\widehat{C_1}=\widehat{C_2}=50^0\left(đối.đỉnh\right)\\ a//b\Rightarrow\widehat{C_2}=\widehat{D_2}=50^0\left(đồng.vị\right)\\ \widehat{D_2}+\widehat{D_1}=180^0\\ \Rightarrow\widehat{D_1}=180^0-50^0=130^0\\ c,\widehat{DOM}+\widehat{MOC}=180^0\left(kề.bù\right)\\ \Rightarrow\widehat{DOM}=180^0-100^0=80^0\\ \widehat{ODM}=\widehat{D_2}=50^0\left(đối.đỉnh\right)\\ \widehat{M_1}=\widehat{DOM}+\widehat{ODM}\left(t/c.góc.ngoài\right)=80^0+50^0=130^0\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN