Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Kurouba Ryousuke
Vài giây trước

I, II, IV, VI, VIII, IX, XI, X, XX

`->` Một, Hai, Bốn, Năm, Sáu, Tám, Chín, Mười một, Mười, Hai mươi

`b, III, V, XII, XIX`

Bình luận (0)
BNg Baoo Trann
Vài giây trước

a) Đọc các số La Mã sau:

I : một , II : hai, IV : bốn , VI : sáu , VIII: tám , IX : chín , XI : mười một , X : mười , XX : hai mươi

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 3 : III , 5 : V, 12: XII, 19 : XIX

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Chi
Xem chi tiết
hanayume des ^^
Xem chi tiết
Huỳnh thanh chấn
Xem chi tiết
Team LCPT
15 phút trước

Tổng công thực hiện được:

\(A=9500.100=950000J\)

Công suất của người đó:

\(\text{℘}=\dfrac{A}{t}=\dfrac{950000}{5400}\approx175,926W\)

Vận tốc của người đó:

\(\text{℘}=F.\upsilon\Rightarrow\upsilon=\dfrac{\text{℘}}{F}=\dfrac{300}{175,926}=0,6m/s\)

Bình luận (1)
Thắng Phạm Quang
9 phút trước

a)công người đó thực hiện là

A.sl=100.9500=950000(J)

đổi 1h30p=5400s

công suất của người đó là

\(P\left(hoa\right)=\dfrac{A}{t}=\dfrac{950000}{5400}=175,9\left(W\right)\)

vận tốc của người đó là

\(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{F.s}{t}=F\cdot\dfrac{s}{t}=F.v=>v=\dfrac{P}{F}=\dfrac{175,9}{300}=0,6\)(m/s)

Bình luận (0)
Châu anh Đoàn lê
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Team LCPT
7 phút trước

Baby dog = Puppy 

Baby duck = Duckling 

Baby horse = Hobby

Baby chicken = Chick

Baby cow = Calf

Baby tiger = Tiger cub

Baby pig = Piggy

Baby sleep = hogget

Baby lion = Lion cub

Bình luận (0)
Nhi Yến
Xem chi tiết