OH-YEAH^^
Vài giây trước

cheaper

Bình luận (0)
Quang Nhân
Vài giây trước

1.      It’s (cheap) ____cheaper________________________to go by car than to go by train.

 
Bình luận (0)
OH-YEAH^^
5 phút trước

B

Bình luận (0)
Rin•Jinツ
2 phút trước

B

Bình luận (0)
Thuỳ Dương
2 phút trước

the principal is kind, all the students love him.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN