Apocalypse
2 phút trước

um

Bình luận (1)
Lê Michael
2 phút trước

Biến ?

Bình luận (1)
kimcherry
Vài giây trước

Lại đăng linh tinh nữa là báo cáo

Bình luận (0)
Ngọc Linh
Vài giây trước

Vì \(BAC=60^o\Rightarrow ABH=30^o\Rightarrow AH=\dfrac{AB}{2}\left(1\right)\)

Áp dụng định lý Pytago ta có:

\(AB^2=AH^2+BH^2\) và \(BC^2=BH^2+HC^2\)

\(\Rightarrow BC^2=AB^2-AH^2+AC^2-2.AC.AH+AH^2\)

\(\Rightarrow BC^2=AB^2+AC^2-2AH.AC\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrowđfcm\)

Bình luận (0)
thuyu

1: Xét ΔAIB và ΔAIC có

AI chung

IB=IC

AB=AC

Do đó: ΔAIB=ΔAIC

2: Xét ΔABM và ΔACN có

AB=AC

\(\widehat{ABM}=\widehat{ACN}\)

BM=CN

Do đó: ΔABM=ΔACN

3: Xét ΔAHB vuông tại H và ΔAKC vuông tại K có

AB=AC

\(\widehat{HAB}=\widehat{KAC}\)

Do đó: ΔAHB=ΔAKC

Xét ΔBHM vuông tại H và ΔCKN vuông tại K có

BM=CN

BH=CK

Do đó: ΔBHM=ΔCKN

Bình luận (0)

Tuổi bố cách đây 3 năm là 35:5x6=42(tuổi)

Tuổi bố hiện nay là 42+3=45(tuổi)

Tuổi con hiện nay là 45-35=10(tuổi)

Bình luận (0)
Doraemon2611
6 phút trước

Hiện nay số tuổi của người bố là:

      `35:(6-1)xx6+3=45` (tuổi)

Hiện nay số tuổi của con là:

       `45-35=10` (tuổi)

Bình luận (0)
Apocalypse
5 phút trước

tuổi bố 3 năm trc là:

35 : (6 - 1) x 6 = 42 (tuổi)

tuổi bố hiện tại là:

42 + 3 = 45 (tuổi)

tuổi con hiện tại là:

45 - 35 = 10 (tuổi)

Bình luận (0)
thuyu
Anime khắc nguyệt
9 phút trước

lx

Bình luận (0)
αβγ δεζ ηθι
9 phút trước

lx

Bình luận (0)
Apocalypse
8 phút trước

lỗi

Bình luận (0)
Ngọc Linh
12 phút trước

Ta có: \(\dfrac{a}{c}=\dfrac{a}{b}.\dfrac{b}{c}\Rightarrow\dfrac{a}{c}=\left(\dfrac{a}{c}\right)^2=\left(\dfrac{b}{c}\right)^2=\dfrac{a^2}{b^2}=\dfrac{b^2}{c^2}=\dfrac{a^2+b^2}{b^2+c^2}\)

Vậy nếu có tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}\) ta có tỉ lệ thức \(\dfrac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\dfrac{a}{c}\)

Bình luận (0)
David Trịnh
11 phút trước

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}\Leftrightarrow b^2=ac\)

\(\dfrac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\dfrac{a^2+ac}{ac+c^2}=\dfrac{a\left(a+c\right)}{c\left(c+a\right)}=\dfrac{a}{c}\)

Bình luận (0)
Doraemon2611
13 phút trước

Đổi `14` tấn `160 kg=14160 kg`

Xe thứ nhất chơ được là: `14160xx2:(2+1)=9440(kg)`

Xe thứ hai chở được là: `14160-9440=4720(kg)`

Bình luận (0)
Apocalypse
13 phút trước

14 tấn 160 kg = 14 160 kg

ô tô thứ 2 chở đc:

14 160 : (1 + 2) x 1 = 4 720 (kg)

ô tô thứ nhất chở đc:

4 720 x 2 = 9 440 (kg)

Bình luận (0)
Đặng Phương Linh
12 phút trước

14 tấn 160 kg=14160kg

xe thứ nhất chở được

14160:(2+1) x 2=9440 kg

số thứ hai chở được

14160-9440=4720 kg

 

Bình luận (0)

\(\dfrac{x^2+x+1}{x^2-x+1}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{3x^2+3x+3-x^2+x-1}{3\left(x^2-x+1\right)}\)

\(=\dfrac{2x^2+4x+2}{3\left(x^2-x+1\right)}=\dfrac{2\left(x+1\right)^2}{3\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{9}{4}}\ge0\)

Do đó: \(\dfrac{1}{3}\le\dfrac{x^2+x+1}{x^2-x+1}\)(1)

\(\dfrac{x^2+x+1}{x^2-x+1}-3=\dfrac{x^2+x+1-3x^2+3x-3}{x^2-x+1}\)

\(=\dfrac{-2x^2+4x-2}{x^2-x+1}=\dfrac{-2\left(x-1\right)^2}{x^2-x+1}\le0\)

Do đó: \(\dfrac{x^2+x+1}{x^2-x+1}\le3\)(2)

Từ (1)và (2) suy ra ĐPCM

Bình luận (0)