xu zianghồ2011^^
2 phút trước

nếu chuyện đó là thật?

Bình luận (1)
Lê Michael
2 phút trước

cho họ tới với nhau .-.

mik đi chơi với dế .-.

Bình luận (0)
Lê Loan
Vài giây trước

//

Bình luận (0)
Ang nguyễn ava
3 phút trước

`#ava`

`1` ngày `1` người làm được số phần công việc là :

`1:8:6=1/48`

`8` người đã làm số phần công việc là :

`4:6=2/3`

Còn phải làm số phần công việc là :

`1-2/3=1/3`

Còn số người làm công việc đó là :

`8-4=4` (người)

`4` người `1` ngày làm được số phần công việc là :

`1/48xx2=1/12` công việc

Với số người còn lại cần phải làm xong công việc đó trong số ngày là :

`1/3:1/12=4`(ngày)

Bình luận (0)

=100x36,8=3680

Bình luận (0)
xu zianghồ2011^^
10 phút trước

`1,25×36,8×80`

`=(1,25×80)×36,8`

`=100×36,8=3680`

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
10 phút trước

3680

Bình luận (0)
Doraemon2611
13 phút trước

`a)P(x)+Q(x)=3x^4-x^3+4x^2+2x+1-2x^4-x^2+x-2`

                   `=x^4-x^3+3x^2+3x-1`

`b)Q(x)-H(x)=-2x^4-2`

`=>H(x)=Q(x)-(-2x^4-2)`

`=>H(x)=-2x^4-x^2+x-2+2x^4+2`

`=>H(x)=-x^2+x`

`c)` Cho `H(x)=0`

`=>-x^2+x=0`

`=>-x(x-1)=0`

`@TH1:-x=0=>x=0`

`@TH2:x-1=0=>x=1`

Bình luận (0)
Ngọc Linh
12 phút trước

\(a,P\left(x\right)+Q\left(x\right)=x^4-x^3+3x^2+3x-1\)

\(b,H\left(x\right)=Q\left(x\right)+2x^4+2=-2x^4-x^2+x-2+2x^4+2=-x^2+x\)

\(c,H\left(x\right)=-x^2+x=x\left(1-x\right)=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
David Trịnh
2 phút trước

a)\(P\left(x\right)+Q\left(x\right)=x^4-x^3+3x^2-1+3x\)

b)\(H\left(x\right)=Q\left(x\right)+2x^4+2\)

\(H\left(x\right)=-2x^4-x^2+x-2+2x^4+2\)

\(H\left(x\right)=-x^2+x\)

c) cho H(x) = 0

\(=>-x^2+x=0\Leftrightarrow x\left(1-x\right)=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Khinh Yên
14 phút trước

What a cozy house!

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
15 phút trước
Bình luận (2)
Phạm Nguyễn Hoàng My
Vài giây trước

ko chép mạng, ko thì tui báo cáo

 

Bình luận (0)
Ngọc Linh
21 phút trước

\(\dfrac{2a-5b}{a-3b}=\dfrac{2\left(\dfrac{a}{b}\right)-5}{\left(\dfrac{a}{b}\right)-3}=\dfrac{2.\dfrac{3}{4}-5}{\dfrac{3}{4}-3}=\dfrac{14}{9}\)

Bình luận (2)
Doraemon2611
20 phút trước

`a/b=3/5=>a=3/5b`

Thay `a=3/5b` vào `[2a-5b]/[a-3b]` có:

     `[2. 3/5b-5b]/[3/5b-3b]`

`=[6/5b-5b]/[3/5b-3b]`

`=[-19/5b]/[-12/5b]`

`=[-19/5]/[-12/5]=19/12`

Bình luận (0)
αβγ δεζ ηθι
37 phút trước

lỗi

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
37 phút trước

lx

Bình luận (2)
kimcherry
35 phút trước

lx

Bình luận (0)