Kiều Vũ Linh
1 phút trước

(x - 6)² = 9

x - 6 = 3 hoặc x - 6 = -3

*) x - 6 = 3

x = 3 + 6

x = 9

*) x - 6 = -3

x = -3 + 6

x = 3

Vậy x = 3; x = 9

Bình luận (0)
Kurouba Ryousuke
Vài giây trước

\(\left(x-6\right)^2=9\)

\(\left(x-6\right)^2=3^2\)

\(x=6+3\)

\(x=9\)

Bình luận (0)
QuangYTP
Đăng Khoa
7 phút trước

2. doesn't mind helping

3. enjoys hanging

4. hates doing

5. can't stand doing

6. don't like going - love going

7. enjoy playing

8. can't stand listening

Bình luận (0)