Ngọc Khánh

một hộp chứa 20 cái thẻ được đánh số từ 1 đến 20 ( mỗi thẻ đánh một số). Rút ngẫu nhiên đồng thời 5 thẻ. Xác suất để rút được 3 thẻ chẵn và 2 thẻ lẻ bằng

Nguyễn Việt Lâm
5 tháng 5 lúc 16:15

Không gian mẫu: \(C_{20}^5\)

Trong 20 thẻ có 10 thẻ chẵn và 10 thẻ lẻ

Chọn 3 thẻ chẵn từ 10 thẻ chẵn có \(C_{10}^3\) cách, chọn 2 thẻ lẻ từ 10 thẻ lẻ có \(C_{10}^2\) cách 

\(\Rightarrow C_{10}^3.C_{10}^2\) cách chọn thỏa mãn

Xác suất: \(\dfrac{C_{10}^3.C_{10}^2}{C_{20}^5}=\dfrac{225}{646}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Võ Hà Phương
Xem chi tiết
Trần Thị Trà My
Xem chi tiết
doraemon
Xem chi tiết
doraemon
Xem chi tiết
12 _ Nguyễn Hân
Xem chi tiết
Traan MinhAnh
Xem chi tiết
Ma Ron
Xem chi tiết
Ma Ron
Xem chi tiết
Trọng Nguyễn Phú
Xem chi tiết
Bap xoai
Xem chi tiết