Chi Khánh

một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng đặt ở hai đều đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 1 000 000W, hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp là 2000V, hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn dây thứ cấp là 200 000V

a. Tính số vòng dây cuộn thứ cấp

b. Công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây là 5000W. Tính điện trở của đường dây

Minh Phương
5 tháng 5 lúc 16:17

\(TT\)

\(n_1=500\) vòng

\(P\left(hoa\right)=1000000W\)

\(U_1=2000V\)

\(U_2=200000V\)

\(a.n_2=?\) vòng

\(b.P\left(hoa\right)_{hp}=5000W\)

    \(R=?\Omega\)

Giải

a. Số vòng dây cuộn thứ câp là:

 \(\dfrac{n_1}{n_2}=\dfrac{U_1}{U_2}\Leftrightarrow n_2=\dfrac{U_2.n_1}{U_1}=\dfrac{200000.500}{2000}=50000\) vòng

b. Điện trở của dây là:

\(P\left(hoa\right)_{hp}=\dfrac{P\left(hoa\right)^2.R}{U^2}\Rightarrow R=\cdot\dfrac{P\left(hoa\right)_{hp}.P\left(hoa\right)^2}{U^2}=\dfrac{5000.1000000^2}{200000^2}=125000\Omega\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phan Anh Dũng
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Ln Tt
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
An Nhi
Xem chi tiết
Đoàn Thị Ngọc Châu
Xem chi tiết