Đàm Tùng Vận

Circle the word has the different sound

 

15.                                 A. clear                 B. teacher                       C. reason              D. sea

16.                                 A. match                B. catch                C. choice                      D. chemistry

17.    A. lesson              B. level                   C. bigger                       D. bed

18.   A. tidal                   B. sight                 C. mineral                                D. describe

19.   A. what                  B. whom                C. where                      D. which

22.   A. proud                B. about               C. around                       D. would

23.   A. with                     B.brother                C.though                             D. thousand

24.   A. entrance            B. paddy              C. bamboo           D. banyan

25.    A. problem           B. love                  C. box                  D. hobby

26.     A. Cave                B. Have                C. Behave             D. Pave      

27.     A. Receipt            B. Recall               C. Recollect          D. Recover 

28.     A. Card                B. Heard               C. Hearth             D. Heart     

 

Trần Hải Việt シ)
2 giờ trước (1:25)

???đề bài

Bình luận (0)
hnamyuh
4 giờ trước (23:45)

Ta có : 

$\%O = \dfrac{16n}{2R +16n}.100\% = 20\%$

$\Rightarrow R = 32n$

nR
132(Lưu huỳnh) - loại
264(Cu) - chọn
396 - loại
  

Vậy công thức oxit kim loại cần tìm là $CuO$

Bình luận (0)
Iridescent
4 giờ trước (23:34)

b - a

Bình luận (0)