Thư Lê Nguyễn Hoàng
2 phút trước

ai giúp em với ạ

 

Bình luận (0)
Quán Bùi Văn
2 phút trước

Are there twenty - five students in your class?

 He goes to work at a quarter past fifteen.

 Are there forty classrooms in Phong's school ?

Bình luận (0)
Ang nguyễn ava
3 phút trước

`#ava`

Gọi quãng đường lúc đi là `x(x>0)(km)`

Quãng đường lúc về là:`x+20(km)`

Thời gian đi là:`x/40`(giờ)

Thời gian đi về là : \(\dfrac{x+20}{50}\left(giờ\right)\)

Theo đề , ta có pt:

\(\dfrac{x}{40}-\dfrac{x+20}{50}=\dfrac{1}{5}\)

\(\text{⇔}\dfrac{5x-4\left(x+20\right)}{200}=\dfrac{40}{200}\)

`⇒5x−4x−80=40`

`⇔x−80=40`

`⇔x=120(km)` `(` thỏa mãn `)`

Vậy quãng đường lúc đi  `120km`

 
Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Kim Mai
7 phút trước

virus không phải là một cơ thể sống. Vì virus chưa có cấu tạo tế bào

Bình luận (0)
Angel Nguyễn

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{14}-\dfrac{1}{15}-\dfrac{1}{16}\right)=0\)

=>x-3=0

hay x=3

Bình luận (0)
Ang nguyễn ava
8 phút trước

`#ava`

`e)`\(\dfrac{x-3}{13}+\dfrac{x-3}{14}=\dfrac{x-3}{15}+\dfrac{x-3}{16}\)

\(\dfrac{x-3}{13}+\dfrac{x-3}{14}-\dfrac{x-3}{15}-\dfrac{x-3}{16}=0\)

\(\left(x-3\right)\left(\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{14}-\dfrac{1}{15}-\dfrac{1}{16}\right)=0\)

Mà : \(\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{14}-\dfrac{1}{15}-\dfrac{1}{16}\ne0\)

\(⇒ x − 3 = 0\)

`x=3`

Vậy `x=3`

Bình luận (0)
TV Cuber
7 phút trước

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right).\left(\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{14}\right)=\left(x-3\right)\left(\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{16}\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{14}-\dfrac{1}{15}-\dfrac{1}{16}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)=0\Rightarrow x=3\)

Bình luận (0)