Khinh Yên
Vài giây trước

d b b

Bình luận (0)
Lazyboy
Vài giây trước

1 isn't it

2 do they

3 don't they

4 don't they

5 can't we

6 aren't they

7 isn't it

8 is it

9 isn't it

10 doesn't it

Bình luận (0)
Văn học
10 phút trước

BN THAM KHẢO

 Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đã biết bao đêm Bác không ngủ, Bác không ngủ vì trong lòng Bác còn nhiều điều trăn trở, lo việc nước, lo cho bộ đội, dân công và lo cho sự ấm êm hạnh phúc của đồng bào. Bởi là Bác nên nỗi lo ấy là thường tình, những đêm không ngủ ấy là lẽ tất nhiên, bơi chỉ có Bác mới dành trọn cả đời hi sinh vì nước, vì dân mà không màng đến bản thân mình.Cái “lẽ thường tình” mà Minh Huệ nói đến vừa đơn giản lại vừa thiêng liêng, đó chính là vì “Bác là Hồ Chí Minh”, là một vị lãnh tụ gần dân, lo cho dân và vì nhân dân. Bác là người còn lo trăm công nghìn việc to lớn của đất nước, lo cho kế hoạch tác chiến và đường đi nước bước của kháng chiến, hành trình chiến dịch khó khăn Bác cũng đã xông pha và nếm trải cùng chiến sĩ. Thế nhưng đêm đến Bác không nghỉ và không ngủ, nỗi lo còn đau đáu trong lòng Bác, làm sao Bác yên lòng khi việc nước chưa yên, dân và quân còn đang chịu khổ, chịu lạnh ngoài rừng. Trong đêm đông mưa lạnh, gió rét, Bác ngồi đốt bếp lửa sưởi ấm cho chiến sĩ, đi dém chăn cho từng người một và nhón chân nhẹ nhàng để không ai bị giật mình thức giấc. Tình yêu thương và tấm lòng ân cần, hi sinh của Bác như một người cho già  khiến  không gì sánh nổi . chẳng ngọn lửa nào ấm hơn tình thương của Bác.Cái lẽ thường tình cũng chính là lẽ sống của Bác, Bác dành trọn vẹn đời mình cho nhân dân và cách mạng Việt Nam. Khổ thơ cuối như một câu bình luận trữ tình về cái “lẽ thường tình” trong con người Hồ Chí Minh. Như vậy, với “cái lẽ thường tình” mà tác giả Minh Huệ đã nói đến trong bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”, người đọc đã được thấm nhuần hơn nữa về tình yêu thương, lòng nhân ái, đạo đức và nhân cách cao đẹp của Hồ Chí Minh.

câu sử dụng BPTT : so sánh : phần bôi đen

Bình luận (0)
Nhật Tân

Exercise : Hãy chọn đáp án đúng trong số A.B,C hoặc D

1/ Mary can ......................... to the meeting.

A. come                             B. to come                                    C.  coming                      D.come

2/ Jack should ....................... harder.

A. studies

B. to study

C. study

D. studying

3/ The whole team must ...... together to win the game.

A. worked

B. to work

C. work

D. working

4/ To stay alive, people ................... breathe oxygen.

A. must/have to

B. must not

C. don't have to

 

5/ My room is a mess, but I .............. clean it before I go out tonight. I can do it in the morning.

A. must/have to

B. must not

C. don't have to

D. have to

6/ You ............... open the door while he's there because the light will ruin the picture.

A. must/have to

B. must not

C. don't have to

D. needn' t to

7/ John has been working for 5 hours. He ......... be very tired.

A. can

B. may

C.must

D. should

8/ ....... you please be quiet ? I'm trying to concentrate.

A. Shall

B. Do

C. Will

D. Should

9/ .......... I carry the bag for you ?

A. Shall

B. Do

C. Will

D. Should

10/ Thanks for lending me the money. I ......... pay you back on Friday.

A. can

B. may

C. will

D. should

11/ ........ we go on a picnic next Sunday ?

A. Will

B. Shall

C. Do

D. Should

12/ My granfather was a very clever man. He .......... speak 5 languages.

A. could

B. can

C. may

D. must

13/ The phone is ringing. It .......... be Tom.

A. may/might

B. must

C. should

D. will

14/ - My salary is very low.

- You ........... look for another job.

A.shall

B.may

C.will

D. should

15/ .......... I have these postcards please ?

A.Can

B.Do

C. Will

D. Should

16/ ..... you like to come to dinner tomorrow evening ?

A.Do

B.Will

C..Can

D. Would

17/ ......... you tell me how to get to the post-office please ?

A.Do

B.Could

C.Have

D. May

18/ To be successful mountain climber, you ......... have a great deal of stamina.

A. must/ have to                       B. must not                            C. don't have to

Khinh Yên
12 phút trước

Exercise : Hãy chọn đáp án đúng trong số A.B,C hoặc D

1/ Mary can ......................... to the meeting.

A. come                             B. to come                                    C.  coming                      D.come

2/ Jack should ....................... harder.

A. studies

B. to study

C. study

D. studying

3/ The whole team must ...... together to win the game.

A. worked

B. to work

C. work

D. working

4/ To stay alive, people ................... breathe oxygen.

A. must/have to

B. must not

C. don't have to

 

5/ My room is a mess, but I .............. clean it before I go out tonight. I can do it in the morning.

A. must/have to

B. must not

C. don't have to

D. have to

6/ You ............... open the door while he's there because the light will ruin the picture.

A. must/have to

B. must not

C. don't have to

D. needn' t to

7/ John has been working for 5 hours. He ......... be very tired.

A. can

B. may

C.must

D. should

8/ ....... you please be quiet ? I'm trying to concentrate.

A. Shall

B. Do

C. Will

D. Should

9/ .......... I carry the bag for you ?

A. Shall

B. Do

C. Will

D. Should

10/ Thanks for lending me the money. I ......... pay you back on Friday.

A. can

B. may

C. will

D. should

11/ ........ we go on a picnic next Sunday ?

A. Will

B. Shall

C. Do

D. Should

12/ My granfather was a very clever man. He .......... speak 5 languages.

A. could

B. can

C. may

D. must

13/ The phone is ringing. It .......... be Tom.

A. may/might

B. must

C. should

D. will

14/ - My salary is very low.

- You ........... look for another job.

A.shall

B.may

C.will

D. should

15/ .......... I have these postcards please ?

A.Can

B.Do

C. Will

D. Should

16/ ..... you like to come to dinner tomorrow evening ?

A.Do

B.Will

C..Can

D. Would

17/ ......... you tell me how to get to the post-office please ?

A.Do

B.Could

C.Have

D. May

18/ To be successful mountain climber, you ......... have a great deal of stamina.

 

A. must/ have to                       B. must not                            C. don't have to

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN