Trúc Giang
Trúc Giang CTV 16 phút trước

1: When the bus arrived, we missed it because we were talking.

2: You mustn't press this button because it is very dangerous. 

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN