Nguyễn Thị Thảo Vy
2 phút trước

các bạn hãy viết ra giấy rồi chụp cho mình nhé

Bình luận (0)
Quang Nhân
4 phút trước

a.

Số nguyên tử Zn : 

\(0.8\cdot6\cdot10^{23}=4.8\cdot10^{23}\left(nt\right)\)

\(b.\)

\(n_{HCl}=\dfrac{2.1\cdot10^{23}}{6\cdot10^{23}}=0.35\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
4 phút trước

A.Lysin 

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)