tthnew
tthnew 4 phút trước

Bất đẳng thức ngược dấu rồi.

BĐT \(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\prod\left(a+b-c\right)\le a^4+b^4+c^4\)

Đặt $\left\{ \begin{array}{l}a + b + c = 2s\\ab + bc + ca = {s^2} + 4Rr + {r^2}\\abc = 4sRr\end{array} \right.$

Bất đẳng thức cần chứng minh quy về:

\(16\,r{s}^{2} \left( R-2\,r \right) +2\,{s}^{2} \left( 5\,{r}^{ 2}+{s}^{2} -16\,Rr\right) +2\,{r}^{2} \left( 16\,{R}^{2}+8\,Rr+{r}^{2}-3\,{s} ^{2} \right) \geqslant 0\)

Đây là điều hiển nhiên.

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 27 phút trước

\(M_{Fe_2\left(SO_4\right)_x}=56\cdot2+96x=400\left(đvc\right)\\ \Leftrightarrow x=3\)

\(\Rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3\)

\(M_{Fe_xO_3}=56x+16\cdot3=160\left(đvc\right)\\ \Leftrightarrow x=2\)

\(\Rightarrow Fe_2O_3\)

\(M_{K_xSO_4}=39x+32+64=174\left(đvc\right)\Leftrightarrow x=2\)

\(\Rightarrow K_2SO_4\)

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 23 phút trước

a) \(Fe_2\left(SO_4\right)_x\)

\(PTK_{h/c}=2.NTK_{Fe}+x.\left(PTK_{SO_4}\right)=400\)

\(\Rightarrow2.56+x.96=400\)

\(\Rightarrow96x=400-2.56=288\)

\(\Rightarrow x=288:96=3\)

b) \(PTK_{h/c}=x.NTK_{Fe}+3.NTK_O=160\)

\(\Rightarrow x.56+3.16=160\)

\(\Rightarrow56x=160-3.16=112\)

\(\Rightarrow x=2\)

c) \(PTK_{h/c}=x.NTK_K+NTK_S+4.NTK_O=174\)

\(\Rightarrow x.39+32+4.16=174\)

\(\Rightarrow39x=174-32-4.16=78\)

\(\Rightarrow x=2\)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN