Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Bảo Dung
Xem chi tiết
Khánh Ngọc
19 tháng 8 2020 lúc 11:09
a. \(x-\frac{3}{7}:\frac{9}{14}=-\frac{7}{6}\Rightarrow x-\frac{2}{3}=-\frac{7}{6}\Rightarrow x=-\frac{1}{2}\)b. \(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}x=\frac{5}{8}\Rightarrow\frac{1}{4}x=-\frac{1}{8}\Rightarrow x=-\frac{1}{2}\)c. \(\left|4x-1\right|-\frac{1}{2}=3\Rightarrow\left|4x-1\right|=\frac{7}{2}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}4x-1=\frac{7}{2}\\4x-1=-\frac{7}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{9}{8}\\x=-\frac{5}{8}\end{cases}}}\)d. \(25\%x+x=-1,25\Rightarrow125\%x=-1,25\Rightarro...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Bảo Dung
19 tháng 8 2020 lúc 11:13

BN ƠI CÂU D 125% Ở ĐÂU DZẠ

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
ミ★Ƙαї★彡
19 tháng 8 2020 lúc 12:18
a, \(x-\frac{3}{7}:\frac{9}{14}=-\frac{7}{6}\Leftrightarrow x-\frac{2}{3}=-\frac{7}{6}\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)b, \(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}x=\frac{5}{8}\Leftrightarrow\frac{1}{4}x=-\frac{1}{8}\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)c, \(\left|4x-1\right|-\frac{1}{2}=3\Leftrightarrow\left|4x-1\right|=\frac{7}{2}\)\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}4x-1=\frac{7}{2}\\4x-1=-\frac{7}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{9}{8}\\x=-\frac{5}{8}\end{cases}}}\)d, \(25\%x+x=-1,25\Leftrigh...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyen bao linh
Xem chi tiết
✰๖ۣۜŠɦαɗøω✰
9 tháng 4 2020 lúc 7:00
Đề hơi khó hiểu nhưng vẫn biết cách làm !!!Bài giải a) +)Ta có :  4x - 7 =   12x +5=> 4x - 12x = 5 + 7 <=> -8x     = 12<=> x =\(\frac{-12}{8}=\frac{-3}{2}\)+)Ta có :  2x -1 = 6x + 5 <=> 2x - 6x      = 5 + 1 <=>  -4x            = 6<=> x = \(\frac{-6}{4}=\frac{-3}{2}\)=> đây là cặp phương trình tương đương .b) +) 7.( x - 10 ) =12 +) 14 . ( x - 10 ) = 24<=> \(\frac{1}{2}.\left[14.\left(x-10\right)\right]=\frac{1}{2}.24\)<=>7 . ( x - 10 ) = 12 => Đây là 2 phương trình tương đương .c) +) \(\frac{4}{x...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ngọc Mai
Xem chi tiết
Jeong Soo In
15 tháng 2 2020 lúc 10:48

20) -5-(x + 3) = 2 - 5x ⇔ -5 - x - 3 = 2 -5x ⇔ 4x = 10 ⇔ x = \(\frac{5}{2}\)

Vậy...

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Bích Vũ
15 tháng 2 2020 lúc 11:41
https://i.imgur.com/PCDykdb.jpg
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Jeong Soo In
15 tháng 2 2020 lúc 10:18

1) 16 - 8x = 0 ⇔ 8(2 - x) = 0⇔ 2 - x = 0 ⇔ x = 2

Vậy phương trình có nghiệm là x = 2

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Song Joong-ki
Xem chi tiết
Lương Minh Hằng
3 tháng 8 2019 lúc 15:58
\(x\left(2x-7\right)-4x+14=0\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(2x-7\right)=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-2=0\\2x-7=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=\frac{7}{2}\end{matrix}\right.\) \(x^2\left(x-1\right)-4\left(x-1\right)=\left(x^2-4\right)\left(x-1\right)=\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x-1\right)=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-2=0\\x+2=0\\x-1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=-2\\x=1\end{matrix}\right.\)...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Đời về cơ bản là buồn......
3 tháng 8 2019 lúc 15:59
a) \(x\left(2x-7\right)-4x+14-0\Leftrightarrow2x^2-11x+14=0\Leftrightarrow2x^2-4x-7x+14=0\Leftrightarrow2x\left(x-2\right)-7\left(x-2\right)=0\Leftrightarrow\left(2x-7\right)\left(x-2\right)=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3,5\\x=2\end{matrix}\right.\) b) \(x^2\left(x-1\right)-4x+4=0\Leftrightarrow x^2\left(x-1\right)-4\left(x-1\right)=0\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x+2\right)=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=2\\x=-2\end{matrix}\right.\) c) \(x+x^2-x^...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Duyên
3 tháng 8 2019 lúc 16:19
a) x. (2x - 7) - 4x + 14 = 0 ⇔ 2x\(^2\) - 7x - 4x + 14 =0 ⇔ 2x( x - 2 ) - 7 ( x - 2 ) = 0 ⇔ ( 2x - 7 ) ( x - 2 ) = 0 \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}2x-7=0\\x-2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\frac{7}{2}\\x=2\end{matrix}\right.\) b) x2. (x - 1) - 4x + 4 = 0 ⇔ x2. (x - 1) - 4( x - 1 ) = 0 ⇔(x\(^2\) - 4 ) ( x - 1 ) = 0 \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x^2-4=0\\x-1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\pm2\\x=1\end{matrix}\ri...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Zero Two
Xem chi tiết
Bellion
24 tháng 9 2020 lúc 20:51
            Bài làm :a) x( 2x - 7 ) - 4x + 14 = 0<=> x( 2x - 7 ) - 2( 2x - 7 ) = 0<=> ( 2x - 7 )( x - 2 ) = 0 \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-7=0\\x-2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{2}\\x=2\end{cases}}\)b) Sửa đề : 5x3 + x2 - 4x + 9 = 0 <=>( 5x3 + 5 ) + (x2 - 4x +4)=0<=> 5(x3 + 1) + (x-2)2 = 0<=> 5(x+1)(x2 - x +1) + (x+2)2 =0\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=-2\end{cases}}\)c) 3x3 - 7x2 + 6x - 14 = 0<=> 3x2( x - 7/3 ) + 6( x - 7/3 ) = 0<=> ( x - 7/3 )(...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Zero Two
Xem chi tiết
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉
24 tháng 9 2020 lúc 19:44
a) x( 2x - 7 ) - 4x + 14 = 0<=> x( 2x - 7 ) - 2( 2x - 7 ) = 0<=> ( 2x - 7 )( x - 2 ) = 0<=> \(\orbr{\begin{cases}2x-7=0\\x-2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{2}\\x=2\end{cases}}\)b) 5x3 + x2 - 4x - 9 = 0 ( đề sai )c) 3x3 - 7x2 + 6x - 14 = 0<=> 3x2( x - 7/3 ) + 6( x - 7/3 ) = 0<=> ( x - 7/3 )( 3x2 + 6 ) = 0<=> \(\orbr{\begin{cases}x-\frac{7}{3}=0\\3x^2+6=0\end{cases}}\Leftrightarrow x=\frac{7}{3}\)( do 3x2 + 6 ≥ 6 > 0 với mọi x )d) 5x2 - 5x = 3( x - 1 )<=> 5x( x - 1 ) - 3...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
ĐoànThùyDuyên
Xem chi tiết
Bùi Mạnh Khôi
17 tháng 7 2018 lúc 7:26
a ) \(x\left(2x-7\right)-4x+14=0\) \(\Rightarrow x\left(2x-7\right)-2\left(2x-7\right)=0\) \(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(2x-7\right)=0\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-2=0\\2x-7=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\2x=7\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=\dfrac{7}{2}\end{matrix}\right.\) Vậy ... b ) \(\left(2x+5\right)\left(3x-1\right)-\left(2x+5\right)=0\) \(\Rightarrow\left(2x+5\right)\left(3x-1-1\right)=0\) \(\Rightarrow\l...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyễn Tấn An
17 tháng 7 2018 lúc 7:30
\(a.x\left(2x-7\right)-4x+14=0\Rightarrow x\left(2x-7\right)-2\left(2x-7\right)=0\Rightarrow\left(x-2\right)\left(2x-7\right)=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-2=0\\2x-7=0\end{matrix}\right.\Rightarrow}\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=\dfrac{7}{2}\end{matrix}\right.\)Vậy \(x\in\left\{2;\dfrac{7}{2}\right\}\).
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Đào Trọng Uy Vũ
Xem chi tiết
Phan Nghĩa
21 tháng 8 2020 lúc 20:36
1,\(5x^2=13x\Leftrightarrow5x^2-13x=0\Leftrightarrow x\left(5x-13\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\frac{13}{5}\end{cases}}\)2,\(\left(5x^2+3x-2\right)^2=\left(4x^2-3x-2\right)^2\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}5x^2+3x-2=4x^2-3x-2\\5x^2+3x-2=-4x+3x+2\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2+6x=0\\9x^2-4=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x\left(x+6\right)=0\\\left(3x\right)^2=2^2\end{cases}\Leftrightarrow}}\orbr{\begin{cases}x=0or-6\\x=-\frac{2}{3}or\frac{...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phan Nghĩa
21 tháng 8 2020 lúc 20:55
8,\(x^2-6x+8=0\Leftrightarrow x^2-6x+9-1=0\Leftrightarrow\left(x-3\right)^2-1^2=0\)\(\Leftrightarrow\left(x-3-1\right)\left(x-3+1\right)=0\Leftrightarrow\left(x-4\right)\left(x-2\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-4=0\\x-2=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=4\\x=2\end{cases}}\)9,\(9x^2+6x-8=0\Leftrightarrow9x^2+6x+1-9=0\Leftrightarrow\left(3x+1\right)^2-3^2=0\)\(\Leftrightarrow\left(3x+1-3\right)\left(3x+1+3\right)=0\Leftrightarrow\left(3x-2\right)\left(3x+4\right)=0\Leftr...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
린 린
Xem chi tiết
Na karry
6 tháng 10 2018 lúc 9:05

(3x+5)(4-3x)=0

3x+5 =0 hoặc 4-3x=0

3x=-5 hoặc 3x=-4

x=-5/3 hoặc x=-4/3

Bình luận (0)
Na karry
6 tháng 10 2018 lúc 9:09

9(3x-2)=x(2-3x)

9(3x-2)-x(3x-2)=0

(3x-2)(9-x)=0

3x-2=0 hoặc 9-x=0

3x=2 hoặc x= -9

x =2/3 hoặc x=-9 

vậy x =2/3 ; x= -9

Bình luận (0)
Na karry
6 tháng 10 2018 lúc 9:38

25x^2 - 2=0

(5x)^2 -√2^2=0

(5x-√2)(5x+√2)=0

5x=√2 hoặc 5x = -√2

x=√2/5 hoặc x= -√2/5

vậy x=√2/5 ; x=-√2/5

Bình luận (0)
Ngọc Mai
Xem chi tiết
PTN (Toán Học)
15 tháng 2 2020 lúc 10:06

Mấy cái này chuyển vế đổi dấu là xong í mà :3

1,

16-8x=0

=>16=8x

=>x=16/8=2

2, 

7x+14=0

=>7x=-14

=>x=-2

3,

5-2x=0

=>5=2x

=>x=5/2

Mk làm 3 cau làm mẫu thôi

Lúc đăng đừng đăng như v :>

chi ra khỏi ngt nản

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
ξ(✿ ❛‿❛)ξ▄︻┻┳═一
10 tháng 3 2020 lúc 20:49

từ câu 1 đến câu 8 cs thể làm rất dễ,bn tham khảo bài của bn muwaa r làm những câu cn lại

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ánh Tuyết
28 tháng 3 2020 lúc 9:13
1, 16 - 8x = 0<=>-8x = 16<=> x = -2Vậy_2, 7x + 14 = 0<=> 7x = -14<=> x = -23, 5 - 2x = 0<=> - 2x = -5<=> x =\(\frac{5}{2}\)Vậy_4, 3x - 5 = 7<=> 3x = 7 + 5<=> 3x = 12<=> x = 4Vậy...5, 8 - 3x = 6<=> - 3x = 6 - 8<=> -3x = - 2<=> x =\(\frac{2}{3}\)Vậy......
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Khoá học trên OLM (olm.vn)