Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 433
Điểm GP 51
Điểm SP 203

Người theo dõi (29)

Đang theo dõi (1)