Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 51
Số lượng câu trả lời 3156
Điểm GP 622
Điểm SP 3261

Người theo dõi (632)

Đang theo dõi (170)

I Love You
Girl Personality
Võ Bảo Vân
Joy Savle