Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 5 lúc 22:10

a: \(A=1\cdot2\cdot3\cdot4+2\cdot1\cdot2\cdot3=24+12=36\)

b: \(B=5\cdot1\cdot2+120\cdot6\cdot7=5050\)

c: \(C=120\cdot6+3\cdot24=720+72=792\)

d: \(D=3\cdot6+2\cdot120+120\cdot42=5298\)

Bình luận (0)
Kitovocam Mạnh
29 tháng 4 2020 lúc 19:57

bên mình bị lỗi nên chữ có chữ không mình mong các bạn làm giúp mình nha chứ sắp hết hạn nộp rùi huhu

Bình luận (0)
Cute.....
19 tháng 3 2020 lúc 20:54

a) 3. 5 ^ 2 + 15. 2 ^2 - 26 : 2

= 15 ^ 2 + 15. 4 - 13

= 225 + 60 - 13

= 272

b) 5 ^ 3. 2 - 100 : 4 + 2 ^ 3. 5

= 125. 2 - 25 + 40

= 250 - 25 + 40

= 265

c) 6 ^ 2 : 9 + 50. 2 - 3 ^ 3. 3

= 36 : 9 + 100 - 81

= 4 + 100 - 81

= 23

d) 3 ^ 2. 5 + 2 ^ 3 . 10 - 81 : 3

= 45 + 8 . 10 - 27

= 53 + 80 - 27

= 160

e) 5 ^ 13 : 5 ^ 10 - 25. 2 ^ 2

= 1220703125 : 9765625 - 25. 4

= 125 - 100

= 25

f) 20 : 2 ^ 2 + 5 ^ 9 : 5 ^ 8

= 20 : 4 + 1953125 : 390625

= 5 + 5

= 10

g) 100 : 5 ^ 2 + 7. 3 ^ 2

= 100 : 25 + 7 . 9

= 4 + 63

= 67

h) 84 :4 + 3 ^ 9 : 3 ^ 7 + 5 ^ 0

= 21 + 19683 : 2187 + 1

= 21 + 9 + 1

= 31

i) 29 - [ 16 + 3. ( 51 - 49) ]

= 29 - [ 16 + 3. 2 ]

= 29 - 22

= 7

Mình làm xong rồi nhé!

hihihihihihi

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Tô Trà Giang
15 tháng 11 2021 lúc 12:22

29*(-49)+(-29)*51

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ashshin HTN
16 tháng 9 2018 lúc 20:05

( 99 - 1 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

làm bừa thui,ai tích mình mình tích lại

Số số hạng là : 

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có giá trị là :

99 - 97 = 2 

Tổng dãy trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50

Bình luận (0)
Tao yêu Nó
16 tháng 9 2018 lúc 20:06

làm cái gì vậy má

Bình luận (0)
myokok5
5 tháng 8 2021 lúc 8:01

làm sai và đọc nhầm đề r bạn ơi!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Kitovocam Mạnh

II, Bài tập:
A, Trắc nghiệ (3 0 iểm): Chọn câu trả lời úng n ất.

Câu 1: C nh c a pháp lu t mang tính
A, Quy phạ ặc thù. B, Quy phạm.
C, Quy phạm phổ bi n. D, Phổ c p.
Câu 2: Pháp lu t mang tính
A X nh v nội dung. B, Chung chung, trừ ng.
C, Rõ ràng v nội dung. D X nh chặt chẽ.
Câu 3: C nh c a pháp lu t mang tính
A, Thuy t phục. B, Giaó dục. C, B t buộc. D G ng ép.
Câu 4: Pháp lu t c c Cộng hoà xã hội ch ĩ t Nam mang b n ch t c a
A Đ ng cộng s n Vi t Nam. B, Giai c ộng.
C, Nhân dân Vi t Nam. D, Các giai c p, tầng l p trong xã hội.
Câu 5: Pháp lu t có nhữ ặ ể
A, Tính quy phạm chặt chẽ. B, Tính quy phạm phổ bi n.
C, Tính rõ ràng v nội dung. D, Tính thuy t phục.
Câu 6: B n ch t c a pháp lu c ta biểu hi n nội dung nào
A, Thể hi n tính dân ch xã hội ch ĩ
B, Thể hi n tính dân tộc sâu s c.
C, Thể hi n s khoan hồng c a pháp lu t.
D, Thể hi n ý chí c a nhữ i soạn th o lu t.
B, Tự luận(7 0 iểm):
Câu 1: Kể 4 vi c làm c a b n thân thể hi n tôn tr ng pháp lu t (2 0 ểm)
Câu 2: So sánh s gi ng và khác nhau giữ ạ ức và pháp lu (3 0 ểm)

(kẻ bảng)

Câu 3: Xử lí tình hu ng (2 0 ểm)
A là h c sinh ch m ti A ng xuyên vi phạm nội quy c
h c muộn, bài t p, m t tr t t trong gi h ầ ò i các
bạ ng.
Theo em, ai có quy n xử lí những vi phạm c A? C ứ ể xử lí các vi phạm
?
Trong các hành vi trên c a A, hành vi nào là vi phạm pháp lu t

---Hết---

Kitovocam Mạnh
29 tháng 4 2020 lúc 19:59

bên mình bị lỗi nên chữ có chữ không mình mong các bạn làm giúp mình nha chứ sắp hết hạn nộp rùi huhu

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 4 2020 lúc 15:56

Câu 1: Đề thiếu

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: C

Bình luận (0)
Cherry Nguyen
26 tháng 4 2017 lúc 18:29

Câu 1:

a) = \(\dfrac{-7}{2}\) x \(\dfrac{45}{32}\) = \(\dfrac{-315}{64}\)

b) = \(\dfrac{18}{7}\) : \(\dfrac{-27}{14}\) = \(\dfrac{18}{7}\) x \(\dfrac{14}{-27}\) = \(\dfrac{-4}{3}\)

c) = \(\dfrac{-3}{8}\) x ( \(\dfrac{5}{11}\) + \(\dfrac{6}{11}\) + 2 ) = \(\dfrac{-3}{8}\) x 3 = \(\dfrac{-9}{8}\)

Câu 2:

\(\dfrac{-3}{5}\) . x + \(\dfrac{7}{6}\) = \(\dfrac{5}{4}\)

\(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{-3}{5}\) . x = \(\dfrac{5}{4}\) - \(\dfrac{7}{6}\)

\(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{-3}{5}\) . x = \(\dfrac{1}{12}\)

\(\Leftrightarrow\) x = \(\dfrac{1}{12}\) : \(\dfrac{-3}{5}\)

\(\Leftrightarrow\) x = \(\dfrac{-5}{36}\)

Bình luận (0)