Tạ Thị Thu Hà

câu 4: thực hiện các phép tính

a) 6! ;                b) 2!+3!+5! ;

c) 7!+3.4 ;               d) 3.3!+2.5!+7!.

★彡✿ทợท彡★
19 tháng 8 lúc 22:11

a) \(6!=6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1=720\)

b) \(2!+3!+5!=2+6+120=128\)

c) \(7!+3\cdot4=7\cdot6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1+3\cdot4=5040+12=5052\)

d) \(3\cdot3!+2\cdot5!+7!=3\cdot3\cdot2\cdot1+2\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1+7\cdot6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1=18+240+5040=5298\)

 

Bình luận (3)
MinYewCou
19 tháng 8 lúc 22:19

! là gì z?

Bình luận (7)

Các câu hỏi tương tự