Nguyễn Việt Lâm
3 giờ trước (0:19)

\(\Delta'=\left(m-3\right)^2-\left(m^2+3\right)=-6m+6>0\Rightarrow m< 1\)

Theo hệ thức Viet: \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=2\left(m-3\right)\\x_1x_2=m^2+3\end{matrix}\right.\)

\(x_1^2+x_2^2=86\)

\(\Leftrightarrow\left(x_1+x_2\right)^2-2x_1x_2=86\)

\(\Leftrightarrow4\left(m-3\right)^2-2\left(m^2+3\right)=86\)

\(\Leftrightarrow m^2-12m-28=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}m=14\left(loại\right)\\m=-2\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
3 giờ trước (0:02)

Tờ 1

41 It's very important to use body language in communication

42 Despite her age, she still leads an active life

43 My mother said that you had to decorate the room carefully

44 People recycle old cans to make new ones

45 Tim is always forgetting his homework

46 T

47 F

48 T

49 T

50 F

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
3 giờ trước (0:08)

Tờ 2

17 C => hard

18 do => make

19 D => has

20 to go => going

21 A => At

22 B => to

23 C => beautifully

24 D => five-star

25 is => was

V

26 would travel

27 be

28 to buy

29 has spoken

30 Has - just been finished

VI

31 for

32 as

33 about

34 with

35 than

VII

36 development

37 exploration

38 behavior

39 deforestation

40 specialness

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
3 giờ trước (0:15)

Tờ 3

IV

1 sat

2 Was - published

3 would help

4 had left

5 cleaning

V

21 belonging

22 arrangement

23 household

24 cruelty

25 unacceptable

VI

26 C => with

27 A => the prettier

28 C => not smoke

29 C => going

30 A => Despite

VII

31 in

32 of

33 up

34 of

35 for

VIII

36 When we were children, we used to flight our kites in the afternoons

37 She prectise playing the guitar more regularly than her sister

38 He will fail the next exam unless he study hard

     
Bình luận (0)
Ma Đức Minh
15 tháng 8 2018 lúc 16:27

Ta gọi:

\(F_{ms}=50N\)

\(h=10m\)

\(l=50m\)

\(A_{ci}\) là công có ích

\(A_{vi}\) là công vô ích

Công có ích của vận động viên là:

\(A_{ci}=P.h=700.10=7000\left(J\right)\)

Công vô ích của vận động viên là:

\(A_{vi}=F_{ms}.l=50.50=2500\left(J\right)\)

Công mà vận động viên tiêu tốn để vượt dốc là :

\(A=A_{ci}+A_{vi}=7000+2500=9500\left(J\right)\)

Hiệu suất của công là:

\(H=\dfrac{A_{ci}}{A}.100\%=\dfrac{7000}{9500}.100\%\approx73,7\%\)

Bình luận (0)
Đàm Ngọc Thu
15 tháng 8 2018 lúc 18:57

Tóm tắt :

h = 10m

\(l=50m\)

\(m=70kg\)
\(F_{ms}=50N\)

_______________________

a) Atp = ?

b) H = ?

BÀI LÀM :

a) Trọng lượng của vật là :

P = 10.m = 10.70 = 700 (N)

Công do lực ma sát của mặt đường cản trở chuyển động của người và xe là:

\(A_{ms}=F_{ms}.l=50.50=2500\left(J\right)\)

Công có ích là :

\(A_{ci}=P.h=700.10=7000\left(J\right)\)

Công mà vận động viên tiêu tốn để vượt dốc là :

\(A_{tp}=A_{ci}+A_{ms}=7000+2500=9500\left(J\right)\)

b) Hiệu suất của công đó là :

\(H=\dfrac{A_{ci}}{A_{tp}}.100\%=\dfrac{7000}{9500}.100\%\approx73,68\%\)

Kết luận :...

Bình luận (4)
Fans_Dream (also play ro...
4 giờ trước (23:17)

- Bộ gặm nhấm: Bộ răng cửa lớn nhọn, sắc; thiếu răng nanh;hàm răng mấu nhọn để nghiền thức ăn nên thík nghi với chế độ gặm nhấm
+ Ăn tạp nhưng chủ yếu vẫn là TV
+ Sống trên đất(hang) hay trên cây
- Bộ ăn thịt: Có răng nanh và chi thík nghi với chế độ ăn thịt; răng cửa ngắn nhưng sắc để róc xương; răng nanh nhọn, lớn, dài để xé mồi; răng hàm lớn hẹp có các mấu nhọn để nghiền thức ăn.
+ Chi to khỏe dưới bàn chân có lớp đệm dày bằng thịt nên bước đi êm, các ngón có vuốt cong sắc
+ Cách săn mồi bằng: rình vồ mồi; rượt đuổi

- Bộ gặm nhấm: chuột đồng

- Bộ ăn thịt: mèo

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
4 giờ trước (23:08)

21 techonogical

22 Environmental

23 volcanic

24 cultural

25 caused

26 had visited

27 had bought

28 Did - use

29 was widen

30 being made

31 down

32 on

33 in

34 for

35 of

36 What an interesting book she has!

37 Tim said we would probaly live on other planets in the future

38 The river flowing through our hometown is seriouly polluted

39 Technology in the field of telecommunications was developed rapidly over the past decade

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN