Đại Tiểu Thư
4 phút trước

a) -49.(100-1)

= -49.100+49

= -4900+49

= -4851

b) (-52).(-101)

= (-52). (((-100)-1))

= (-52).(-100)-(-52)

= 5200+52

=5252

Bình luận (1)
Chanh Xanh
3 phút trước

a) -49.(100-1)

= -49.100+49

= -4900+49

= -4851

b) (-52).(-101)

= (-52). (((-100)-1))

= (-52).(-100)-(-52)

= 5200+52

=5252

Bình luận (0)
kim jong un
1 phút trước

-4851

5252

Bình luận (0)
Cíu iem

Khoá học trên Online Math (olm.vn)