Duy Ank
4 phút trước

- Đổ dd HCl dư vào hh, thu được dd không màu và chất rắn không tan là Cu

PTHH: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)

- Nhúng thanh Mg vào dd, thu được Al

PTHH: \(3Mg+2AlCl_3\rightarrow3MgCl_2+2Al\)

Bình luận (0)
bach nhac lam
8 phút trước

\(2021-\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{2021}\right)\)

\(=\left(1-1\right)+\left(1-\dfrac{1}{2}\right)+\left(1-\dfrac{1}{3}\right)+...+\left(1-\dfrac{1}{2021}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}+...+\dfrac{2020}{2021}\)

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
24 phút trước

41 D

42 A

43 D

44 A

Bình luận (0)
Lam Tịch
24 phút trước

D A D A

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
27 phút trước

36 C

37 D

38 B

39 B

40 A

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
25 phút trước

36C

37C

38B

39B

40A

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN