Cíu iem
Cíu iem
Cíu iem

a: \(\Leftrightarrow\left(3\sqrt{x}-1\right)^2=0\)

=>x=1/9

b: \(\Leftrightarrow5x-5\sqrt{x}+3\sqrt{x}-3=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}-1=0\)

hay x=1

c: \(\Leftrightarrow7-\sqrt{x}>0\)

=>0<x<49

d: \(\Leftrightarrow\sqrt{x}-2< =0\)

hay 0<=x<=4

Bình luận (0)
Cíu iem
👁💧👄💧👁
22 phút trước

I have known him since we were primary students.

Bình luận (0)
TV Cuber
22 phút trước

Kho 1 chứa số tấn gạo là

`121/(3+8) xx 3 = 33 (tấn)`

Kho 2 chứa số tấn gạo là

`121 - 33 = 88(tấn)`

Bình luận (0)

Kho 1 chưas 121x3/11=33(tấn)

Kho 2 chứa 121-33=88(tấn)

Bình luận (0)
kodo sinichi
20 phút trước

tổng số phần `=` nhau là :

    `3 + 8 = 11 ( phần)`

kho `1` chứa đc số tấn gạo là :

    `121 : 11 xx 3 = 33 (tấn)`

kho `2` chứ đc số tấn gạo là :

     `121 - 33 = 88 ( tấn)`

Bình luận (0)
Han Gia
👁💧👄💧👁
22 phút trước

\(\dfrac{1}{2^2}< \dfrac{1}{1\cdot2}\\ \dfrac{1}{3^2}< \dfrac{1}{2\cdot3}\\ \dfrac{1}{4^2}< \dfrac{1}{3\cdot4}\\ ...\\ \dfrac{1}{50^2}< \dfrac{1}{49\cdot50}\\ \Rightarrow A=\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{4^2}+...+\dfrac{1}{50^2}< 1+\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+\dfrac{1}{3\cdot4}+...+\dfrac{1}{49\cdot50}\\ \Rightarrow A< 1+1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{49}-\dfrac{1}{50}\\ \Rightarrow A< 2-\dfrac{1}{50}< 2\)

Bình luận (0)
kodo sinichi
15 phút trước

`A = 1/1^2 + 1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + ... + 1/50^2`

`=> A = 1 + 1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2+  ... + 1/50^2`

ta giữ nguyên `1`:

ta thấy :

`1/2^2 = 1/(2.2) < 1/(1.2)`

`1/3^2 = 1/(3.3) < 1/(2.3)`

`1/4^2 = 1/(4.4) < 1/(3.4)`

`............................................`

`1/50^2 = 1/(50.50) < 1/(49.50)`

`=> A < 1 + 1/(1.2) + 1/(2.3) + .... + 1/(49.50)`

`=> A < 1 + 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + ... + 1/49 - 1/50`

`=> A < 1 + 1 - 1/50`

`=> A < 2 - 1/50 < 2` 

`=> A < 2`

Bình luận (0)