Thanh Hoàng Thanh
4 phút trước

undefined

Bình luận (0)
Cihce
4 phút trước

Trung bình mỗi giờ người thứ nhất làm được là:

1 : 4 = `1/4` (công việc)

Trung bình mỗi giờ người thứ hai làm được là:

1 : 3  = `1/3` (công việc) 

Trung bình mỗi giờ người thứ ba làm được là:

1 : 6 = `1/6` (công việc)

a) Trong một giờ, cả ba người làm được số phần công việc là:

`1/4` + `1/3` + `1/6` = `3/4` (công việc)

Đáp số: `3/4` công việc. 

Bình luận (0)