Những câu hỏi liên quan
Ngọc Hà Nguyễn
Xem chi tiết
nguyễn chơn nhân
12 tháng 9 2019 lúc 19:19
var n,k,i,j,d,tam:longint; s,t:string; a:array[1..7260] of byte; begin write('Nhap n,k:');readln(n,k); for i:=1 to n do begin str(i,t); for j:=1 to length(t) do begin inc(d); val(t[j],a[d]); end; end; for i:=1 to d-1 do for j:=i+1 to d do if a[i]>a[j] then begin tam:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=tam; end; for i:=1 to d-k do begin...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
nguyễn chơn nhân
12 tháng 9 2019 lúc 19:19

vi so nho nhat nen minh lam nhu vay thoi

Bình luận (0)
ngyen thi ha linh
Xem chi tiết
Dương Phương Trà
11 tháng 2 2017 lúc 11:42
Sau thất bại của cuộc xâm lược lần thứ nhất (năm 930, 931), vương triều Nam Hán chưa từ bỏ dã tâm thôn tính nước ta. Vì thế, sự cầu viện của tên phản quốc Kiều Công Tiễn là “thời cơ vàng” để chúng phát động chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhằm tránh lặp lại thất bại, vua Nam Hán đã chuẩn bị rất kỹ, với lực lượng hàng chục vạn quân lương thảo dồi dào và hàng trăm chiến thuyền cỡ lớn,… Theo ý đồ và kế hoạch đã vạch ra, địch chia quân làm hai đạo: đạo binh thứ nhất...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyen Quang Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng ( ɻɛɑm ʙ...
14 tháng 6 2021 lúc 16:30
= : Cho đơn th ứ c A= 2 xy 2 .( 1 2 22 x y x ) a)Thu g ọ n đơn th ứ c b)Tìm b ậ c c ủ a đơn th ứ c thu g ọ n c)Xác đ ị nh ph ầ n h ệ s ố ,ph ầ n bi ế n c ủ a đơn th ứ c thu g ọ n d)Tính giá tr ị c ủ a đơn th ứ c t ạ i x=2 ; y= - 1 e) Ch ứ ng minh r ằ ng A luôn nh ậ n giá tr ị dương v ớ i m ọ i x  0 và y  0 Câu 2: Tính a) 5 x 2 y - 3 x 2 y +7 x 2 y b) 1 2 32 x y z + 2 3 32 x y z - 32 3 x y z 4     c) 3 3 3 3 1 5 x y x y x y 4 2 8
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Mai Linh
Xem chi tiết
Annie Leonhardt
6 tháng 10 2017 lúc 16:33
a) Các tế bào đang ở kì giữa và kì sau của quá trình nguyên phân. Số NST kép là: (2480 - 80) : 2 = 1200 (NST) Số NST đơn là: 1200 + 80 = 1280 (NST) b) Số tế bào đang ở kì sau là: 1280 : (2 x 80) = 8 (tế bào) Số tế bào đang ở kì giữa là: 1200 : 80 = 15 (tế bào) => Tổng số tế bào là: 8 + 15 = 23 (tế bào) => số lần nguyên phân: \(2^k\) = 23 => ko có giá trị của k Bn xem lại đề bài nhé ^^
Đọc tiếp
Bình luận (0)
huỳnh ngọc huyền
Xem chi tiết
Annie Leonhardt
6 tháng 10 2017 lúc 16:15
a) Ta thấy có NST đơn đang phân li về các cực của tế bào => Đây là kì sau của nguyên phân. (Số lượng tb ở mỗi kì? Số lượng NST ở mỗi kì chứ nhỉ ^^ Vì 1 tb mẹ kết thúc quá trình nguyên phân mới sản sinh được 2 tb con mà :3) Số lượng NST kép: (2480 - 80) : 2 =1200 (NST) Số lượng NST đơn là: 1200 + 80 = 1280 (NST) b) Sau khi kết thúc quá trình nguyên phân thì 1 tế bào mẹ sản sinh ra 2 tế bào con Gọi k là số lần nguyên phân => Số tế bào con được tạo ra: \(2^k\) Tế bào con chứa bộ NST bằng tế...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Thư Soobin
6 tháng 10 2017 lúc 12:19

a) Số nhiễm sắc thể kép là: \(\dfrac{\left(2480-80\right)}{2}\) = \(1200\) (NST)

Số nhiễm sắc thể đơn là: \(2480-1200=1280\) (NST)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Annie Leonhardt
6 tháng 10 2017 lúc 16:17

Sr, mk nhầm ~~

Bình luận (0)
quangduy
Xem chi tiết
nguyễn thái
17 tháng 1 2019 lúc 22:26

khó bạn ơi

Bình luận (1)
Hoàng Việt Anh
Xem chi tiết
Hoàng Việt Anh
1 tháng 2 2020 lúc 21:16

gấp ạ

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Thanh
Xem chi tiết
Mộc Miên
Xem chi tiết
B.Thị Anh Thơ
9 tháng 3 2020 lúc 19:32
a, \(n_{H2}=0,45\left(mol\right)\) \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=a\\n_{Mg}=b\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}56a+24b=17,2\\2a+2b=0,45.2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,25\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%_{Fe}=65,1\%\\\%_{Mg}=34,9\%\end{matrix}\right.\) b, \(2Fe+6H_2SO_4\underrightarrow{^{to}}Fe_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\) __0,2___________________________0,3_____________ \(Mg+2H_2SO_4\underrightarrow{^{to}...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Jessica Võ
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 tháng 6 lúc 22:56

Câu 3:

Gọi chiều dài và chiều rộng lần lượt là a,b

Theo đề, ta có:a/7=b/3 và a-b=24

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{a}{7}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{a-b}{7-3}=\dfrac{24}{4}=6\)

Do đó: a=42; b=18

CHu vi la (42+18)x2=120(m)

Diện tích là 42x18=756(m2)

Bình luận (0)