Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 65
Số lượng câu trả lời 1426
Điểm GP 149
Điểm SP 1076

Người theo dõi (216)

huong vu
Hoàng Thị Ánh
Loan Loan

Đang theo dõi (94)