Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 55
Số lượng câu trả lời 688
Điểm GP 110
Điểm SP 825

Người theo dõi (76)

Nguyễn hà vy
Lê Thu Hà
Nhi Nguyen Ngoc
Min Yoongi

Đang theo dõi (81)

Nguyễn hà vy
Lê Thu Hà
Xuân Dinh
Nhi Nguyen Ngoc