zanggshangg
Vài giây trước

Số hạng của dãy là: (2009 - 1) : 2 + 1 = 1005 (Số)

Tổng của dãy đó là: (2009 + 1) x 1005 : 2 = 1 010 025

⇔ A = 1010025

Bình luận (0)
Anthy
Vài giây trước

\(\dfrac{2}{\sqrt{3}-1}-\sqrt{4-2\sqrt{3}}=\dfrac{2\left(\sqrt{3}+1\right)}{\left(\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{3}+1\right)}-\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2-2.\sqrt{3}.1+1^2}\)

\(\dfrac{2\left(\sqrt{3}+1\right)}{\left(\sqrt{3}\right)^2-1^2}-\sqrt{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}=\dfrac{2\left(\sqrt{3}+1\right)}{2}-\left|\sqrt{3}-1\right|\)

\(=\sqrt{3}+1-\sqrt{3}+1=2\)

Bình luận (0)

- Diện tích của sân trường đó là : S = d.r = 60 . 50 = 3000m2 .

=> \(S=\dfrac{3000}{10000}=0,3ha\)

Vậy ...

Bình luận (0)

=3000/10000 hecta mét2

Bình luận (0)
Hiếu Nè

0,0001

Bình luận (0)
Ngọc 2k10
4 phút trước

0,0001

Bình luận (1)
Thiên Long
3 phút trước

  Currently, the Covid 19 epidemic is happening very complicatedly, the epidemic has spread to the place where I live, causing storms to many people in the nearby places. So now, if I had 1 wish, I wish the Covid epidemic would be quickly extinguished, so that everyone can live peacefully as everyday. I had to leave my dear school, I'm so sad, so now this is my only wish, I'm so sorry.. translate C

Translate :Hiện này, dịch Covid 19 đang diễn biến đang có diễn biến rất phức tạp, dịch đã lần truyền đến nới em sống, gây bão nhiêu người ở nhwngx nơi gần em bị mắc.Nên bây giờ, nếu có 1 điều ước, em ước dịch Covid sẽ mau chóng bị dập tắp, để mọi người được sống yên ổn như hằng ngày. Em đã phải rời xa ngôi trường thân yêu của mình, em rất buồn, vì thế nên bây giờ đây là điều ước duy nhất của em, em rất mong điều ước này trở thành hiện thực. 

Bình luận (4)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN