Quang Nhân
Quang Nhân 8 phút trước

1. There are varieties ways of solving the problems.

2. My family live in a northern moutainous region.

3.The country's natural resources include forests, coal and oil .

4. Compost is a wonderful fertilizer.

5. How careless  of you to break that cup .

6. English is wided used in many parts of the world.

Bình luận (1)
L.Ai
L.Ai 14 phút trước

ý bạn là gì mình ko hiểuhum

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 15 phút trước

\(n_{CO_2} = 0,4\ mol ; n_{H_2O} = 0,7\ mol ; n_{N_2} = 3,1\ mol\)

BTNT với O : 

\(2n_{O_2} = 2n_{CO_2} + n_{H_2O}\\ \Rightarrow n_{O_2} = 0,75\ mol\)

\(\Rightarrow n_{không\ khí} = \dfrac{0,75}{20\%} = 3.75(mol) \\ n_{N_2(trong\ không\ khí)} = 3,75 - 0,75 = 3(mol)\)

BTNT với C,H và N : 

\(n_C = n_{CO_2} = 0,4\ mol\\ n_H = 2n_{H_2O} = 1,4\ mol\\ n_N = 2n_{N_2} - 2n_{N_2\ trong\ không\ khí}= 0,2\ mol\)

\(n_C : n_H : n_N = 0,4 : 1,4 : 0,2 = 2 :7 :1\)

Vậy CTHH của X : C2H7N

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 14 phút trước

\(n_{CO_2}=\dfrac{17.6}{44}=0.4\left(mol\right)\Rightarrow n_C=0.4\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{12.6}{18}=0.7\left(mol\right)\Rightarrow n_H=1.4\left(mol\right)\)

\(n_{N_2}=\dfrac{69.44}{22.4}=3.1\left(mol\right)\Rightarrow n_N=6.2\left(mol\right)\)

\(BtO:2n_{O_2}=2n_{CO_2}+n_{H_2O}\\ \Leftrightarrow n_{O_2}=\dfrac{2\cdot0.4+0.7}{2}=0.75\left(mol\right)\)

\(n_{N_{2\left(kk\right)}}=4n_{O_2}=3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{N_2\left(sp\right)}=3.1-3=0.1\left(mol\right)\)

\(Đặt:CTHH:C_xH_yN_z\)

\(x:y:z=0.4:1.4:0.2=2:7:1\)

\(X:C_3H_7N\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 23 phút trước

\(n_{CO_2} = 0,1 ; n_{H_2O} = 0,1\)

\(M_X = \dfrac{1}{ \dfrac{0,373}{22,4}} = 60(đvC)\)

Bảo toàn khối lượng : 

\(m_{O_2} = 0,1.44 + 1,8 -3 = 3,2(gam)\\ \Rightarrow n_{O_2} = 0,1(mol)\)

Bảo toàn nguyên tố với C,H và O :

\(n_C = n_{CO_2} = 0,1\ mol\\ n_H = 2n_{H_2O} = 0,1.2 = 0,2\ mol\\ n_O = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} -2n_{O_2} = 0,1(mol)\\ n_X = \dfrac{3}{60} = 0,05(mol)\)

Ta có : 

Số nguyên tử Cacbon = \( \dfrac{0,1}{0,05} = 2\)

Số nguyên tử Hidro = \( \dfrac{0,2}{0,05} = 4\)

Số nguyên tử Oxi = \( \dfrac{0,1}{0,05} = 2\)

Vậy CTPT của X : C2H4O2

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 28 phút trước

Nobody gets ..preferential..treatment in this office.  (prefer)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN