a: A=-2/5+2/5+3/4-3/4+6/7=6/7

b: A=-1/8-7/8+7/9+6/7+1/7

=7/9

c: A=2/3+2/7=20/21

e: \(=\dfrac{4\cdot13-4\cdot40}{3\cdot9}=\dfrac{4\cdot\left(-27\right)}{-27}=-4\)

Bình luận (1)
Lưu Mẫn Nghi
1 phút trước

Áp dụng đl pytago đảo vào tg ABC

Ta thấy : \(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}\)

\(50=\sqrt{48^2+14^2}\)

=> tg ABC vuông tại A

=> góc B + góc C = 90o ( phụ nhau )

=> \(sinB=cosC\)

=> góc C = 60o

=> phgiác góc C = 30o

Bình luận (0)
_silverlining
7 phút trước

Solar energy will be used by many countries in the world

How will you travel from one place to another

We will reduce the use of electricity to save our energy

There are always traffic jams during rush-hours

Bình luận (0)
Phạm Vĩnh Linh
7 phút trước

1 Solar enery will be used by many countries in the world

2 How will you travel from one place to another

3 We will reduce the use of electricity to save our energy

4 There are always traffic jam during rush-hours

Bình luận (0)
Phạm Vĩnh Linh
11 phút trước

Cái này có phải là

always: 100%

usually: 75%

often: 50%

sometimes:25%

never:0%

2 always

3 never

4 often

5 always

6 sometimes

7 usually

Bình luận (3)
Đặng Phương Linh
10 phút trước

2 ALWAYS

3 never

4 often

5 always

6 sometimes

7 usually

Bình luận (0)

Bạn check lại đề xem có sai gì không ạ!

Bình luận (1)

`a)`\(A=b^2-4ac\)

          \(=\left[2\left(m-3\right)\right]^2-4.\left(-1\right).\left(m-5\right)\)

          \(=4\left(m-3\right)^2+4\left(m-5\right)\)

           \(=4\left(m^2-6m+9\right)+4\left(m-5\right)\)

            \(=4m^2-24m+36+4m-20\)

            \(=4m^2-20m+16\)

`b)`\(A=4m^2-20m+16\)

           \(=\left(2m\right)^2-2.2m.5+25-9\)

           \(=\left(2m-5\right)^2-9\ge-9\) 

( không lớn hơn `0` được á bạn )

Bình luận (1)

a, \(A=4\left(m-3\right)^2+4\left(m-5\right)=4m^2-24m+36+4m-20=4m^2-20m+16\)

b, \(4\left(m^2-5m\right)+16=4\left(m^2-\dfrac{2.5}{2}m+\dfrac{25}{4}-\dfrac{25}{4}\right)+16\)

\(=4\left(m-\dfrac{5}{2}\right)^2-9\ge-9\)Vậy đpcm ko xảy ra 

 

Bình luận (1)
Vũ Quang Huy
18 phút trước

 đơn vị lên bớt  :

        8x2 + 5 = 21 ( đơn vị )

Bình luận (5)
OH-YEAH^^
24 phút trước

Ơ, cái j z trời

Bình luận (6)
kodo sinichi
23 phút trước

ô ô cái này lớp 6 lèm đc mè cj cần j lớp 7 đâu 

Bình luận (5)
Ggggg
OH-YEAH^^
26 phút trước

Bn lm đc câu nào r

Bình luận (0)