So_Min_Hwan
Vài giây trước

`S=15xx8=120(m^2)=1200000cm^2`

Diện tích 1 vuên gạch :

`20xx20=400(cm^2)`

Cần lát số viên gạch :

`1200000:400=3000(vien)`

Số tiền mua gạch là :

`3000xx10000=30000000(đ)`

Bình luận (0)
_silverlining
4 phút trước

is 

is

are

Bình luận (0)

Với \(x>0\) thì ta có:

\(A=\dfrac{x}{x^2-x+1}=\dfrac{1}{x-1+\dfrac{1}{x}}=\dfrac{1}{\left(x+\dfrac{1}{x}\right)-1}\le\dfrac{1}{2\sqrt{x.\dfrac{1}{x}}-1}=\dfrac{1}{2-1}=1\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow x=1\).

Vậy \(MaxA=1\)

 

Bình luận (0)