Những câu hỏi liên quan
quang nhân
Xem chi tiết
Bagel
10 tháng 6 2023 lúc 10:10

1 length

2 chemist

3 activities

4 healthy

5 sleepy

6 easily

7 tasty

\(Errink \times Cream\)

Nguyễn Ngọc Gia Huy
10 tháng 6 2023 lúc 10:10

1.the (long) _length__ of the experiment is 20 minutes.

2. my aunt works as a (chemistry) ___chemist___ at a university.

3. pupils are very interested in outside class (act) _activities__.

4. some people play sport to be (health) __healthy__, not because they like it.

5. sometimes we are bored and (sleep) __sleepy___ with his long lectures.

6. when foreigners talk to him, he can speak english (easy) _easily___ with them.

7. i like the fried chicken in our school canteen: it's really (taste) __tasty__.

Tun Tun
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
1 tháng 2 2018 lúc 15:24

0.useful

1.excited

2.longest

3.chemist

4 mk ko bk 

Tun Tun
1 tháng 2 2018 lúc 15:07

give the correct form of the words given to complete the sentences

DE BAI NE CAC BAN LAM GIUP MINH VOI 

Ngô Ngọc Diệp
11 tháng 12 2022 lúc 10:44

1. useful

2. excited

3. length

4. chemist

5. active

tick cho mik nha

nguyễn bùi phương anh
Xem chi tiết

1,Give the correct forms of the words given to complete the sentences

1.Students of our school are(friend)....friendly............with one another

2.When foreigners talk to him,he can speak English(easy)......easily..........with them

3.Be (care)....careful.........!The ground is very wet and slippery

Thu Ngân
19 tháng 9 2019 lúc 20:23

1.friendly

2.easily

3.careful

4.tasty

5.excited

6.length

7.chemist

8.activities

9.healthy

10.sleppy

5.Children look very (excite)...excited...........while playing games during break time 

6.The (long)............length.................... of the experiment  is 20 minutes

7.My aunt works as a(chemistry)...............chemist.............at a university

Anh TaMai (ɻɛɑm cute)
Xem chi tiết
Yen Nhi
4 tháng 6 2021 lúc 15:15

Give the correct forms of the words given to complete the sentences

1 Students of our school are (friend) friendly with one another

2.When foreigners talk to him,he can speak English(easy) easily with them

3.Be (care) careful!The ground is very wet and slippery

4.I the fried chicken in our school canteen :it's really (taste) tasty

5.Children look very (excite) excited while playing games during break time 

6.The (long) length  of the experiment  is 20 minutes

7.My aunt works as a(chemistry) chemist at a university

8.Pupils are very interested in outside class(act) activities

9.Some people play sport to be (health) healthy not because they it 

10.Sometimes we are bored and(sleep) sleepy with his long 

Khách vãng lai đã xóa
Lê Minh Vũ
5 tháng 6 2021 lúc 6:44

Give the correct forms of the words given to complete the sentences

1 Students of our school are (friend) friendly with one another

2.When foreigners talk to him,he can speak English(easy) easily with them

3.Be (care) careful!The ground is very wet and slippery

4.I the fried chicken in our school canteen :it's really (taste) tasty

5.Children look very (excite) excited while playing games during break time 

6.The (long) length  of the experiment  is 20 minutes

7.My aunt works as a(chemistry) chemist at a university

8.Pupils are very interested in outside class(act) activities

9.Some people play sport to be (health) healthy not because they it 

10.Sometimes we are bored and(sleep) sleepy with his long 

Khách vãng lai đã xóa
Quỳnh Anh
5 tháng 6 2021 lúc 19:09

Trả lời:

1. Students of our school are (friend)........friendly........with one another.

2. When foreigners talk to him,he can speak English(easy).......easily.........with them.

3. Be (care).....careful........!The ground is very wet and slippery.

4. I the fried chicken in our school canteen :it's really (taste)......tasty............

5. Children look very (excite)......excited........while playing games during break time.

6. The (long).......length.........of the experiment  is 20 minutes.

7. My aunt works as a(chemistry)..........chemist.......at a university.

8. Pupils are very interested in outside class(act)......activities.............

9. Some people play sport to be (health)......healthy........not because they it.

10. Sometimes we are bored and(sleep).........sleepy......... with his long.

Khách vãng lai đã xóa
Đức Nhật Huỳnh
Xem chi tiết
Chippy Linh
11 tháng 11 2016 lúc 14:46

Give the correct form of the world given to complete the sentences

1. Children look very (excite) excited while playing game during break time.

2. The (long) length of the experiment is 20 minutes.2.

3. My aunt works as a (chemistry) chemist at a university.

4. Pupils are very interested in outside class (act) activities .

5. Some people play sport to be (health) healthy.

Đường Hạc Bảo Quyên
11 tháng 11 2016 lúc 8:11

3 câu trên mình trả lời rồi ở câu trc

4.Pupils are very interested in outside class (act)acting.

5.Some people play sport to be (health) healthy...... (ko chắc câu 4)

Hoàng Quốc Huy
11 tháng 11 2016 lúc 15:10

1 excited

2 length

3. chemist

4 activities

5 healthy

đinh thị ly na
Xem chi tiết
Tiểu Nhi
15 tháng 8 2020 lúc 13:23

Bài này là bài j v bn ?

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Thơm
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
5 tháng 7 2017 lúc 12:16

cho dạng thức đúng của từ để hoàn thành các câu sau

1. Children look very (excite)........excited..... while playing games during break time.

2. The (long).....length..... of the experiment is 20 minutes.

3. My aunt works as a (chemistry).....chemist....... at a university.

4. Pupils are very interested in outside class (act)...activites.....

5. Some people play sport to be (health)...healthy.. not because they like it.

6. Sometimes we are bored and (sleep) ....sleepy.....with long lectures.

7. Students of our school are (friend)...friendly... with one another.

8. When foreigners talk to him, he can speak English (easy)...easily... with them

9. Be (care)....careful......! The ground is very wet and sleeppery.

10. I like the fried chicken in our school canteen: it's really (taste)....tasty....

England
Xem chi tiết
Phương Mai
14 tháng 2 2017 lúc 16:14

Give the correct form of the word given to complete the sentences

1. Students of our school are (friend) ..........friendly.............. with one another.

2. When foreigners talk to him, he can speak English (easy) .....easily.................... with them.

3. Be (care) ..careful........................ ! The ground is very wet and slippery.

4. I like the fried chicken in our school canteen: it's really (taste) ..tasty........................

5. Children look very (excite) ....excited...................... while playing games during break time.

6. The (long) ....length........................... of the experiment is 20 minutes.

7. My aunt works as a (chemistry) .chemist..................... at a university.

8. Pupils are very interested in outside class (act) ......activities.................

9. Some people play sport to be (health) healthy........................ not because they like it.

10. Sometimes we are bored and (sleep) ...sleepy................ with his long lectures.

Mai Phương
14 tháng 2 2017 lúc 15:26

Give the correct form of the word given to complete the sentences

1. Students of our school are (friend) ....fiendly....... with one another.

2. When foreigners talk to him, he can speak English (easy) ........easily......... with them.

3. Be (care) .....careful ............. ! The ground is very wet and slippery.

4. I like the fried chicken in our school canteen: it's really (taste) ........tasty...............

5. Children look very (excite) .....excited............. while playing games during break time.

6. The (long) ........longest................ of the experiment is 20 minutes.

7. My aunt works as a (chemistry) ....chemical.................. at a university.

8. Pupils are very interested in outside class (act) ........actress.............

9. Some people play sport to be (health) ...heathy.............. not because they like it.

10. Sometimes we are bored and (sleep) .....sleepy........ with his long lectures.

England
14 tháng 2 2017 lúc 19:51

thanks

Merrini Morrin
Xem chi tiết
Chippy Linh
6 tháng 9 2017 lúc 12:01

Give the correct form of the word given to complete the sentences .

Example : Knowing English well is very ( use ) ___

- useful

1. Children look very ( excite ) ___excited__ while playing games during beak time .

2. The ( long ) __length_ of the experiment is 20 minutes .

3. My aunt works as a ( chemistry ) ____chemist____at a university .

4. Pupils are very interested in outside class ( act ) ______activities________ .

5. Some people play sport to be ( health ) _____healthy_____ , not because they like it .

6. Sometimes we are bored and ( sleep ) __sleepy____ with his long lectures .

7. Students of our school are ( friend ) ___friendly___ with one another .

8. When foreigners talk to him , he can speak English ( easy ) ____easily____ with them .

9. Be ( care ) _____careful______ ! The ground is very wet and slippery .

10 . I like the fried chicken in our school canteen : it's really ( taste ) _____tasty____.

Lightning Farron
6 tháng 9 2017 lúc 11:55

1.excited

2.longest

3.chemical

4.activities

5.healthy

6.sleepy

7.friendly

8.easily

9.careful

10.tasty

lào tào phào
13 tháng 7 2023 lúc 16:30

1:excited

2:length

3:chemist

4:activities

5:friendly

6: sleepy

7 :friendly

8 :easily

9 :careful

10: taste

nhớ tích cho mình nha