Ngân Nguyễn Thị Kim
Chiang Mai, also sometimes weitten as Chiengmai, is the largest and most cultural significant city in Northern Thailand, and the capital of Chiang Mai Province. It is 800 kilometers north of Bangkok, among some of the highest mountains in the country The city stands on the Ping River, a major tributary of the Chao Phraya River. In recent years, Chiang Mai has become an increasingly modern city, althought is lacks the cosmopolitan gloss of Bangkok. It has many attractions for the thousands of fo...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
HoàngIsChill
Xem chi tiết
Khinh Yên
23 tháng 7 2021 lúc 16:29

36. Where is Chiang Mai?

      a. in the east of Thailand                                       b. in the south of Thailand

      c. in the north of Thailand                                     d. in the centre of Thailand

37. Which of the following sentences is NOT true about Chiang Mai?

      a. It is the largest city in Thailand.

      b. It is the capital city of Chiang Mai Province.

      c. It is nearly one thousand kilometers from the capital of Thailand.

      d. It is surrounded by high mountains.

38. Chiang Mai is now _____.

      a. an ancient city                                                   b. famous for its vehicles

      c. a quickly developing city                                  d. near the Silk Road

39. Which jewellery is Chiang Mai most famous for?

      a. umbrellas                   b. silver                            c. woodcarving                d. silks

40. The word “significant” in line 1 means _____.

 

      a. ancient                      b. large                             c. important                     d. developed

Bình luận (0)
Ph Nhii
Xem chi tiết
Aug.21 (🧡TeamHọcVăn🧡)
28 tháng 6 2021 lúc 8:43

Đáp án C nha

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
🤣🤣🤣 Ŧùɔ
28 tháng 6 2021 lúc 8:44

 Chiang Mai, also sometimes written as “Chiengmai”, is the largest and most culturally significant city in Northern Thailand, and the capital of Chiang Mai Province. It is about 800 kilometers north of Bangkok, among some of the highest mountains in the country. The city stands on the Ping River, a major tributary of the Chao Phraya River. In recent years, Chiang Mai has become an increasingly modern city, although it lacks the cosmopolitan gloss of Bangkok. It has many attractions for the thousands of foreign visitors who come to the city each year. Chiang Mai’s historic strength derived from its important strategic location near a southern branch of the ancient Silk Road, and long before the modern influx of foreign visitors the city served as an important center for handcrafted goods, umbrellas, jewellery parular silver, and woodcarving.

1.     Where is Chiang Mai ? (1)

A. in the east of Thailand                             B. in the south of Thailand

C. in the north of Thailand                            D. in the centre of Thailand

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
🍀 ♑슈퍼 귀여운 염소 자...
28 tháng 6 2021 lúc 8:45

I. Read the passage below and choose one correct answer for each question:

 Chiang Mai, also sometimes written as “Chiengmai”, is the largest and most culturally significant city in Northern Thailand, and the capital of Chiang Mai Province. It is about 800 kilometers north of Bangkok, among some of the highest mountains in the country. The city stands on the Ping River, a major tributary of the Chao Phraya River. In recent years, Chiang Mai has become an increasingly modern city, although it lacks the cosmopolitan gloss of Bangkok. It has many attractions for the thousands of foreign visitors who come to the city each year. Chiang Mai’s historic strength derived from its important strategic location near a southern branch of the ancient Silk Road, and long before the modern influx of foreign visitors the city served as an important center for handcrafted goods, umbrellas, jewellery parular silver, and woodcarving.

1.     Where is Chiang Mai ? (1)

A. in the east of Thailand                             B. in the south of Thailand

C. in the north of Thailand                            D. in the centre of Thailand

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
khuất thanh xuân
Xem chi tiết
Lê Thị Vân Anh
28 tháng 4 2018 lúc 23:03

Chiang Mai là một hành phố ở phía Bắc Thái Lan có một chợ đêm tuyệt vời. Vào buổi tối, con dường chính dc lót bằng những gian hàng nhỏ và cửa hàng bán hầu hết mọi thứ bạn có thể tưởng tượng. Một số đứng bán đồ trang sức hoặc quần áo khác bán hàng thủ công Thái hấp dẫn, và vẫn còn những người khác bán trái cây tưới và gia vị. Thật dễ dàng để mua những thứ bởi vì chỉ cần vào tất cả mọi thứ và nó cũng dễ dàng để mua những thứ vì các loại gia vị rất hợp lý. Có rất nhiều điểm tham quan tuyệt vời ở Chiang Mai, nhưng chợ đêm là điểm thu hút nhất đối với nhiều người

Bình luận (0)
Quỳnh Như
18 tháng 2 2019 lúc 19:39

Chiang Mai là một thành phố ở phía Bắc Thái Lan có một chợ đêm tuyệt vời. Vào buổi tối, đường phố chính được lót bằng các khán đài nhỏ và các cửa hàng bán hầu hết mọi thứ bạn có thể tưởng tượng. Một số gian hàng bán đồ trang sức hoặc quần áo khác bán hàng thủ công hấp dẫn của Thái Lan, và một số khác bán trái cây tươi và gia vị. Thật dễ dàng để mua đồ vì chỉ cần nhìn vào mọi thứ và cũng dễ mua đồ vì gia vị rất hợp lý. Có rất nhiều điểm tham quan tuyệt vời ở Chiang Mai, nhưng chợ đêm là điểm thu hút nhất đối với nhiều người

Bình luận (0)
nguyễn trà my
Xem chi tiết
Hương Vy
7 tháng 12 2021 lúc 21:06

1 It is in the north of Thailand

2 It is lined with small stands and shops that sell .... imagine

3 I can buy jewely or clothing, traditional That crafts, fresh fruit and spices

4 No, they are not

5 No, it isn't

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
7 tháng 12 2021 lúc 21:06

1. Chiang Mai is a city in the north of Thailand.
2. The main street is lined with small stands and shops that sell almost everything you can imagine. 
3. Jewelry or clothing, traditional Thai crafts, fresh fruit, and spices.
4. No, the prices are very reasonable.
5. No, there are a lot of wonderful attractions in Chiang Mai

Bình luận (0)
tran thi quynh nhu
Xem chi tiết
Nguyễn Công Tỉnh
23 tháng 3 2019 lúc 18:44

Read the passage and decide True/ False statement.(2p)

  Chiang Mai is a city in Thailand that has a wonderful night market. In the evening, the main street is lined with small stands and shopsthat sell almost anything you can imagine. Some stands sell jewelry or clothing, others sell traditional Thai crafts, and still others sell fresh fruit and spices. It’s easy to spend an entire evening just looking at everything. If you decide to buy something, you won’t be disappointed. The prices are very reasonable. There are a lot of wonderful attractions in Chiang Mai, but the night market is a favorite for many people.

21.F… There is a wonderful market in Chiang Mai.

22…T.. You can see a lot of stands and shops in the main streets of Chiang Mai.

23. T…. You can look at everything in Chiang Mai easily within a day.

24. F…. The night market is one of the attractions in Chiang Mai.

Bình luận (0)

Chiang Mai is a city in Thailand that has a wonderful night market. In the evening, the main street is lined with small stands and shopsthat sell almost anything you can imagine. Some stands sell jewelry or clothing, others sell traditional Thai crafts, and still others sell fresh fruit and spices. It’s easy to spend an entire evening just looking at everything. If you decide to buy something, you won’t be disappointed. The prices are very reasonable. There are a lot of wonderful attractions in Chiang Mai, but the night market is a favorite for many people.

21. F… There is a wonderful market in Chiang Mai.

22…T.. You can see a lot of stands and shops in the main streets of Chiang Mai.

23. T…. You can look at everything in Chiang Mai easily within a day.

24. …F. The night market is one of the attractions in Chiang Mai.

 
Bình luận (0)
tran thi quynh nhu
Xem chi tiết
Ash Lynx
21 tháng 2 2019 lúc 14:28

21  True

22  True

23  False

24  True

Bình luận (0)
Quỳnh Như
Xem chi tiết
Vũ Như Quỳnh
18 tháng 2 2019 lúc 20:43

Read the passage and decide True/ False statement.(2p)

Chiang Mai is a city in Thailand that has a wonderful night market. In the evening, the main street is lined with small stands and shopsthat sell almost anything you can imagine. Some stands sell jewelry or clothing, others sell traditional Thai crafts, and still others sell fresh fruit and spices. It’s easy to spend an entire evening just looking at everything. If you decide to buy something, you won’t be disappointed. The prices are very reasonable. There are a lot of wonderful attractions in Chiang Mai, but the night market is a favorite for many people.

21. T… There is a wonderful market in Chiang Mai.

22…T.. You can see a lot of stands and shops in the main streets of Chiang Mai.

23. F…. You can look at everything in Chiang Mai easily within a day.

( within an evening )

24. …T. The night market is one of the attractions in Chiang Mai.

#Yumi

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Khánh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Công Tỉnh
8 tháng 5 2019 lúc 20:15

1. Read the passage and answer the question 

     Chiang Mai is a city in the north of Thailand that has a wonderful night market.In the everning, the main street is lined with small stands and shops that sell almost everything you can imagine. Some stands sell jewelyrybor clothing,other sell traditional Thai crafts,and still others sell fresh fruit and spices.It's easyto spend  an entire evening just looking at every thing and it's also easy to buy things because the prices are very reasonable. There are a lot of wonderful attractions in Chiang Mai , but the night market is the most attractive to many people.

1. Where is Chiang Mai?             

Chiang Mai is in the north of Thailand 

        2. How is the main street in Chiang Mai  at night?

In the everning, the main street is lined with small stands and shops

3 .What can you buy in the market?       

you can buy jewelyrybor clothing,other buy traditional Thai crafts,and still others buy fresh fruit and spices

        4. Are things in the market very expensive?             

                 No,they aren't                                                                                                                                      

   5.Is the market  the only attraction in Chiang Mai

no, it isn't

Bình luận (0)
bé bống
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
29 tháng 1 2022 lúc 19:27

1-  Where is Chiang Mai?

A.   The North of Thailand                   B.The South of Thailand

C.    The West of Thailand                   D. The East of Thailand

2-  How is the main street in Chiang Mai at night?

A .awful                    B. nice                         C.    attractive                D. small

3-  What can you buy in the market?

A .food             B. vegetables              C.  everything            D. fruit

4-  Why is it easy to buy things at the market?

    A. Because the prices are reasonable.           B. Because the prices are expensive.

    C. Because the prices are cheap.             D. Because the prices aren’t reasonable.

5-  Is the market the only attraction in Chiang Mai?

A. Yes, it can          B.   yes, it is                   C. No, it is                 D. No, it isn’t.

Bình luận (2)
Dân Chơi Đất Bắc=))))
29 tháng 1 2022 lúc 19:31

1 A

2 B

3 C

4 A

5 D

Bình luận (1)
Dương Gia Huy
29 tháng 1 2022 lúc 19:37

Chiang Mai is a city in the north of Thailand that has a wonderful night market. In the evening, the main street is lined with small stands (gian hàng, quán) and shops that sell almost everything you can imagine. Some stands sell jewelry or clothing, other sell traditional Thai crafts, and still others sell fresh fruit and spices. It’s easy to spend an entire evening just looking at everything and it’s also easy to buy things because the prices are very reasonable (vừa phải). There are a lot of wonderful attractions in Chiang Mai, but the night market is the most attractive to many people.

1-  Where is Chiang Mai?

A.   The North of Thailand                   B.The South of Thailand

C.    The West of Thailand                   D. The East of Thailand

2-  How is the main street in Chiang Mai at night?

A .awful                    B. nice                         C.    attractive                D. small

3-  What can you buy in the market?

A .food             B. vegetables              C.  everything            D. fruit

4-  Why is it easy to buy things at the market?

    A. Because the prices are reasonable.           B. Because the prices are expensive.

    C. Because the prices are cheap.             D. Because the prices aren’t reasonable.

5-  Is the market the only attraction in Chiang Mai?

A. Yes, it can          B.   yes, it is                   C. No, it is                 D. No, it isn’t.

Bình luận (0)