Unit 2 : Clothing : Test 1

Hạo LÊ
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Duy
26 tháng 8 2016 lúc 18:35

Thi thử hay sao

Mà tui chưa bao giờ thi IOE hết á, ngược lại tui làm trong sách

Bình luận (0)
nguyễn thị minh ánh
26 tháng 8 2016 lúc 18:45

sao mình đăng kí mãi mà không thể nào đăng kí được khocroi,

Bình luận (0)
Đinh Nho Hoàng
26 tháng 8 2016 lúc 18:45

tui lớp 6 330 điểm 200 mấy chục giây hết

Bình luận (12)
Phan Ngọc Cẩm Tú
Xem chi tiết
Phạm Thu Thủy
31 tháng 10 2016 lúc 11:56

thật ak bạn??hihi

Bình luận (0)
Đoàn Nguyễn Thùy Linh
31 tháng 10 2016 lúc 12:26

nổ như bom

cẩn thận mất mạng như ch\ơi

 

Bình luận (0)
Dung542003
10 tháng 10 2017 lúc 19:56

năm nay có tổ chức thi ioe đâu mà thi

Bình luận (0)
Nguyễn Tuấn Khôi
Xem chi tiết
Clothilde Beauvais
29 tháng 3 2018 lúc 20:31

Chức năng đó không hoạt động nữa đâu

Bình luận (0)
Chiến Phạm
Xem chi tiết
Vũ Thị Yến Chi
18 tháng 8 2017 lúc 21:03

Dịch: Chúng tôi hi vọng thí sinh không nói chuyện trong thời gian thi.

Bình luận (0)
Nhi Lùnn
Xem chi tiết
Sang Sang
Xem chi tiết
︎ ︎︎ ︎=︎︎ ︎︎ ︎
5 tháng 10 2017 lúc 12:28

???

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nam
Xem chi tiết
Mai Phạm Nga lNhi
30 tháng 7 2019 lúc 21:31

typwebsites?

Bình luận (0)
Ngân Nguyễn Thị Kim
Xem chi tiết
Rain
27 tháng 6 2018 lúc 15:59

1, inspiration

2, designer

3, wear

4, fashionable

5, unique

6, especially

7, cotton

8, generation

Bình luận (0)
Phạm Linh Phương
27 tháng 6 2018 lúc 16:00

Điền từ thích hợp vào chỗ trống theo bảng sau:

Fashionable; especially; cotton; inspiration

unique; wear; designer; generation

1.Poets are normally inspired with beauty. They write a lot of beautiful poems thanks to this...inspiration.......

2. We attended the fashion showw of a leading New York...designer...

3. Whatwwill you......wear........... ả Mary's birthday party?

4.It's becoming ....Fashionable......... to wear short skirts and faded jeans again.

5.These clothes are fashionable and .....unique.........

6. Vietnamese wonem usually wear the Ao dai, ......especially................. on special occasions.

7. In the 18th century, jean cloth was made completely from ....cotton.......

8. Young .......generation........ is fond of wearing Jeans

Bình luận (0)
Ngân Nguyễn Thị Kim
Xem chi tiết
Komorebi
27 tháng 6 2018 lúc 16:21

Gạch dưới và ghi lại câu hoàn chỉnh:

1. The Ao dai consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over lose -> loose pants.

=> The Ao dai consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants

2. Wearing uniforms helps students fall -> feel equal in many ways.

=> Wearing uniforms helps students feel equal in many ways

3. Paul is a poet. He has written a lot of beautiful poem -> poems .

=> Paul is a poet. He has written a lot of beautiful poems

4. She describes herself as a fashion design -> designer

=> She describes herself as a fashion designer

5. They are always pround of there -> proud of their country

=> They are always proud of their country

Bình luận (0)
Rain
27 tháng 6 2018 lúc 16:14

Gạch dưới và ghi lại câu hoàn chỉnh:

1. The Ao dai consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over lose=> loose pants.

=> ............................................................................

2. Wearing uniforms helps students fall=>fell equal in many ways.

=> ............................................................................

3. Paul is a poet. He has written a lot of beautiful poem=> poems.

=> ............................................................................

4. She describes herself as a fashion design=> designer.

=> ............................................................................

5. They are always pround of there=> proud of their country

=> ............................................................................

Bình luận (0)
Ngân Nguyễn Thị Kim
Xem chi tiết
Huy Thắng Nguyễn
27 tháng 6 2018 lúc 17:24

1. I ................. Englist here since I graduated from university.

A. teach B. taught C. have taught C. am teaching

2.Marie Curie .............. th Nobel Prize for Physics in 1903

A. award B. awarded C. was awarded D. has awarded

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
27 tháng 6 2018 lúc 17:23

1. I ................. Englist here since I graduated from university.

A. teach B. taught C. have taught C. am teaching

2.Marie Curie .............. th Nobel Prize for Physics in 1903

A. award B. awarded C. was awarded D. has awarded

Bình luận (0)