\(\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{5}{4}\ge\dfrac{5}{4}\)

nên \(\left[\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{5}{4}\right]^2\ge\dfrac{25}{16}\)

Dấu '=' xảy ra khi x=-1/2

Bình luận (0)

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: A

Câu 5: A

Câu 6: B

Câu 7: C

Bình luận (0)
Ang nguyễn ava
2 phút trước

`1.->D`

`2.->C`

`3.->D`

`4.->A`

`5.->A`

`6.->A`

`7.50` năm 

Vì `1` thế kỷ `=` `100` năm `:2=50` năm

`8.->` Ko có đáp án đúng 

`9.->A`

note: \(\dfrac{\left(a+b\right)\times c}{2}\)

`10.->B`

note: `v=s:t`

`t=s:v`

`s=vxxt`

`11.->D`

note: `27:40=0,675=67,5%`

`#ava`

Bình luận (0)
Lê Loan
1 phút trước

D

C

D

A

A

B

C

Bình luận (0)
TV Cuber
1 phút trước

Sai thì thoi nha ( tui dốt t.anh lắm) :(

They will finish all the work before Sunday

--> All the work .will be finish before Sunday..

Jimmy drinks coffe for dinner

--> Coffe .is drunk .by for dinner

Bình luận (1)
Nguyễn Đức Hiếu
10 phút trước

Help me please!

Bình luận (0)
Lê Michael
10 phút trước

câu 3)

Thời gian ô tô đi là:

\(\text{11 giờ 15 phút - 6 giờ 30 phút - 45 phút = 4 giờ}\)

Vận tốc của ô tô là:

\(\text{160 : 4 = 40 (km/giờ)}\)

Bình luận (3)
Doraemon2611
10 phút trước

Thời gian ô tô đi được là: 

  `11` giờ `15` phút `-6` giờ `30` phút `-45` phút `=4` giờ

Vận tốc của ô tô là: `160:4=40(km//h)`

Bình luận (2)
Ang nguyễn ava
8 phút trước

`3` 

Thời gian ô tô đi từ `A->B:`

`11` giờ `15` phút `-` `6` giờ `30` phút `=` `4` giờ `45` phút

Không kể tg nghỉ là :

`4` giờ `45` phút `-` `45` phút `=` `4` giờ

Vận tốc của ô tô là:

`160:4=40(km//h)`

`4` 

`75/100+3/4xx29+75%xx30+0,75xx40`

`=75/100+3/4xx29+75/100xx30+3/4xx40`

`=3/4+3/4xx29+3/4xx30+3/4xx40xx1`

`=3/4xx(29+1+30+40)`

`=3/4xx100`

`=300/4`

`=75`

`#ava`

Bình luận (0)

1: \(A=5\sqrt{3}-5\left(\sqrt{3}-1\right)\)

\(=5\sqrt{3}-5\sqrt{3}+5=5\)

2: \(B=\dfrac{\sqrt{2}\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}-\left(\sqrt{2}-1\right)\)

\(=\sqrt{2}-\sqrt{2}+1=1\)

Bình luận (0)
Doraemon2611
11 phút trước

`1)A=\sqrt{75}-5\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}`

`A=\sqrt{5^2 .3}-5|1-\sqrt{3}|`

`A=5\sqrt{3}-5(\sqrt{3}-1)`

`A=5\sqrt{3}-5\sqrt{3}+5=5`

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

`2)B=[\sqrt{10}-\sqrt{6}]/[\sqrt{5}-\sqrt{3}]-1/[\sqrt{2}+1]`

`B=[(\sqrt{10}-\sqrt{6})(\sqrt{5}+\sqrt{3})]/[5-3]-[\sqrt{2}-1]/[2-1]`

`B=[5\sqrt{2}+\sqrt{30}-\sqrt{30}-3\sqrt{2}]/2-[\sqrt{2}-1]/1`

`B=[2\sqrt{2}]/2-\sqrt{2}+1`

`B=\sqrt{2}-\sqrt{2}+1=1`

Bình luận (0)
xu zianghồ2011^^
15 phút trước

nếu chuyện đó là thật?

Bình luận (1)
Lê Michael
15 phút trước

cho họ tới với nhau .-.

mik đi chơi với dế .-.

Bình luận (6)
Lê Loan
14 phút trước

//

Bình luận (1)