Khinh Yên
Vài giây trước

bạn ơi xin cái đề với?

có biến đổi từ gì hong hay để i điền vào =))

Bình luận (0)
Sunshine
Vài giây trước

`= -(4/9)^7 : 4/7^2`

`= -(4/9)^(7-2)`

`= -(4/9)^5`

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
2 phút trước

Nửa chu vi:

`532:2=266(m)`

Chiều dài :

`(266xx4)/(4+3)=152(m)`

Chiều rộng :

`266-152=114(m)`

`S=152xx114=17328(m^2)`

Bình luận (0)
Lysr
1 phút trước

Nửa chu vi :

532 : 2 =266 (m)

Chiều rộng :

266 : 7 x 3= 114 (m)

Chiều dài :

266 - 114 =152 (m)

Diện tích mảnh vườn :

152 x 114 = 17328 (m2)

Bình luận (0)
Lê Michael
1 phút trước

Nữa chu vi :

`532 :2 = 266 (m)`

Tổng số phần bằng nhau:

`3+4=7(phần)`

Chiều dài:

`266:7xx4=152(m)`

Chiều rộng:

`152 xx 3/4= 114 (m)`

Diện tích mảnh vườn:

`152 xx 114=17328(m^2)`

Bình luận (0)
Lê Michael
8 phút trước

Chiều dài :

`(72 + 54)/2= 63 (m)`

Chiều dài:

`63-54=9(m)`

Diện tích mảnh đất:

`63xx9=567(m^2)`

Đ/s...

Bình luận (3)
Sunshine
8 phút trước

Chiều dài là:

`(72+54) :2 = 63 m`

Chiều rộng là:
`72 - 63 = 9 m`

Diện tích là:

`63 xx 9 = 567 m^2`

Bình luận (0)
Sunshine
11 phút trước

`a, (x-39):7 = 3`

`=> x - 39 = 21`

`=> x = 60`

`b, => 3x - 2 = 4`

`=> 3x = 6`

`=> x = 2`

`c, => 15 - 6x = 3`

`=> 6x = 12`

`=> x = 2`.

Bình luận (0)

 a)  [( x - 39 ) : 7 ] . 4 = 12

      [( x - 39 ) : 7 ]      = 12 : 4

      [( x - 39 ) : 7 ]      = 3

       ( x - 39 )             = 3 . 7

       ( x - 39 )             = 21

         x                       = 21 + 39

         x                       = 60

b)   32 : (3x - 2 ) = 8

              3x - 2    = 32 : 8

              3x - 2    = 4

              3x          = 4 + 2

              3x          = 6

                x          = 6 : 3 = 2

c)    ( 15 - 6x ) . 243 = 729

       ( 15 - 6x )          = 729 : 243 = 3

                 6x            = 15 - 3 = 12

                   x            = 12 : 6 = 2

Bình luận (0)

C

Bình luận (0)
Sunshine
12 phút trước

`1/4 t = 1/4 xx 1000 = 250 kg`

`=> C`

Bình luận (2)
You are my sunshine
12 phút trước

\(\left(5^{19}\times5^{14}\right):5^{32}=\left(5^{19+14}\right):5^{32}=5^{33}:5^{32}=5^{33-32}=5^1=5\)

Bình luận (1)
Sunshine
9 phút trước

`= 5^19 xx 5^14 : 5^32`

`= 5^(19+14 - 32)`

`= 5`.

Bình luận (2)
Khinh Yên
7 phút trước

a
the
x
a
some
x
the
the
x
x

Bình luận (0)

a
the
some
a
a
x
the
the
x

 

Bình luận (0)
Khinh Yên
8 phút trước

she taught me was 2 years ago
did you begin studying English?
never won the race before
given me money for 2 months
the first time he has ever seen that movie
I haven't spoken to him for a year
a year since I last spoke to him

Bình luận (0)